Спорт 11 oct 2019 867

​​Багашуул шатараар тулалдаа

Доржо Базаров

Буряад Уласай эгээл эдир шатаршад гурбан үдэрэй хугасаада эрхим та­миршадые элирүүлһэн байна. Энэ мүрысөөндэ 70 гаран хүн хабаадаа.

Буряадтаа мэдээжэ шатаршан, эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гросс­мейстер, Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахиновагай хэлэһээр, мүнөө жэлэй мүрысөөндэ үсөөн хүн хабаадаа. Юуб гэхэ­дэ, урда жэлнүүдтэй зэргэсэбэл, 2012 ондо үсөөн үхибүүн түрөө. Хэды тиигэбэшье 9 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда шанга гэг­шын тулалдаан болоо.

Басагадай дунда аяар гурбан хабаадагша тон адли 8 очко абаа. Энэ ушарта нэмэлтэ коэффициент тоологдоо. Эндэ Оюна Дарма­ева түрүүшын һуури эзэлээ гэжэ тодороо. Ульяна Хамнуева II һуурида гараа. Ксения Махутова хүрэл медальда хүртөө. Баһа 8 очко абаһан Екатерина Гилева тусхай шан абаһан байна. Һонирхолтойнь гэхэдэ, эгэшэ дүү Оюна Ульяна хоёр эдиршүүлэй дунда Бу­ряад ороноо холо, ойгуур суурхуулдаг баса­гад болонхой.

Оюна Дармаева

Хүбүүдэй дунда хоёр хүн 8 очко абажа ша­даа. Эндэ Доржо Базаров алтан медаль абаа. Альберт Митропольский II һуури эзэлхэ баатай болоо. III һуури Руслан Гармаев эзэлээ.

Тус мүрысөөнэй хажуугаар 2011 оной үхибүүдэй шалгалта болоо. Эндэ Кирилл Молоткин болон Татьяна Имыхелова гэгшэд түрүүлээ.

Тус мүрысөөндэ шалгарһан үхибүүднай Владивосток хотодо болохо Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ хабаадаха аргатай.

Авторай гэрэл зурагууд

Автор: Борис БАЛДАНОВ