Спорт 10 oct 2019 1024

​​Дэлхэйн эрхимүүдэй тоодо

Турци гүрэнэй Антальяда һаяхана тайска боксоор дэлхэйн чемпионат хэдэн наһанай бүлэгтэ болоһон байна. Эдиршүүлэй дунда Буряадай тамиршан Софья Матхеева шангай II һуури эзэлээ.

Буряад Уласай олимпиин халаанай спортын һургуулиин захирал Жаргал Очировай хэлэһээр, һүүлэй үедэ тайска бокс хүгжэлтын шэнэ замда гаража байна. Үшөө 2000-аад онуудай эхиндэ Оюна Абдулмуслимова дэлхэйн Кубогта хүртэхын мүрысөөндэ II һуури эзэлээ һэн. Тиихэдэ манай хэдэн тамиршад уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ нютаг нугаяа суурхуулаа бэлэй.

Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ Софья Матхеева 17 наһа хүрөөдүй эдиршүүлэй дунда шалгараа. 75 килограммһаа үлүү шэгнүүрэй басагадай дунда болоһон тулалдаанда Турци гүрэнэй түлөөлэгшэдэ финалда шүүгдээ. Тус мүрысөөндэ Буряадһаа Екатерина Карнакова болон Алина Герасимова гэгшэд хабаадаа. Буряадаймнай тайска бокс шэнээр хүгжэжэ байһаниие энэ гэршэлнэ бшуу.

Гэр бүлын архивһаа гэрэл зураг абтаба

Автор: Борис БАЛДАНОВ