Спорт 8 oct 2019 995

​​Буряад Уласай Горячинск һууринда хүүгэдэй тамирай талмай баригдаа

Байгал шадарай аймагай Горячинск һууринда хүүгэдэй тамирай талмайн барилга хоёр һарын туршада ябуулагдаһан байна. Барилгын ажалда «2016-2020 онуудта Ородой Холбоото Улас дотор бэеын тамир болон спорт хүгжөөлгэ» гэһэн федеральна түсэлөөр, уласай болон аймагай бюджедүүдһээ мүнгэн шэглүүлэгдэһэн байна. Тиихэдэ федеральна бюджетһээ – гурбан сая тухай түхэриг, уласай бюджетһээ – 421 мянган түхэриг, аймагай бюджетһээ 320 мянган шахуу һомологдоо.

Һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигһээ холо бэшэ оршоһон 16 метр үргэнтэй, 30 метр утатай талмайда баскетбол, футбол, бага футбол, волейбол наадахаар.

Буряад уласта тамирай хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар ажал үргэржэлүүлэгдэһээр, тэрэ тоодо гүрэнэй-хубиин талаһаа суг ажал ябуулагдана. 2019 ондо Буряад Уласай Загарай аймагай Новая Брянь, Усть Брянь болон Сэлэнгэ аймагай Нур-Тухум, Ташар нютагуудта тамирай табан талмай баригдаһан байна. Жэлэй дүүрэтэр Муя аймагай Северомуйск һууринда, Хойто Байгалай Уоян, Хяагта аймагай Малая Кудара, Захаамин аймагай Дүтэлүүр болон Үлэгшэн нютагуудта тамирай үшөө табан талмайн барилга дүүрэхэ юм.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг