Спорт 5 jun 2020 1838

​​Европын чемпионат - онлайн аргаар

Анна Шатаева

Майн 25-һаа Европын чемпионат үнгэржэ байнхай. Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай тамиршад мүрысөөнэй түрүүшын үдэрнүүдһээ 8 медаль абажа, спортдо дуратайшуулые баярлуулаа.

Һаяхана эмхидхэгдэһэн Ородой чемпионадта түрүү һуури эзэлһэн Буряадай гурбан тамиршан Европын мүрысөөндэ хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Хэды тиигэбэшье тэдэ гэрһээ холо ошонгүй, онлайн аргаар видео буулгаад, эмхидхэгшэдтэ эльгээгээд, шүүгшэдэй сэгнэлтэ хүлеэн байна.

Эдир тамиршан Амгалан Жигжитов 12-14 наһанай тамиршадай дунда анха түрүүшынхиеэ уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөндэ хабаадана. Амгалан эрхимээр бүхы даабаринуудые дүүргэжэ, гурбан медальда хүртөө. Хоёр удаа алтан медальнуудые тэрэ абажа шадаа. Гадна үшөө II һуури эзэлээ.

15-17 наһанай эдиршүүлэй дунда Марк Вахрамеев хоёр дахин Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Марк хадаа уласхоорондын хэмжээнэй мүрысөөндэ нэгэнтэ бэшэ хабаадаһан тамиршан юм.

Дүй дүршэл ехэтэй Анна Шатаева дахинаа шалгараа. Мүнөөнэй тулалдаануудта тэрэ нэгэ алтан, хоёр мүнгэн медальнуудые абаа.

Анна Шатаева Пермь хотын Политехническэ дээдэ һургуулиин оюутан юм. Оло дахин Европын чемпионат шүүһэн Аннада мүнөө абаһан медальнуудынь онсо удхатай гэжэ тэмдэглэнэ.

- Бидэ анха түрүүшынхиеэ шэнэ гуримаар мүрысэжэ байнабди. Энэ ушарта шүүгшэд яагаад шамай сэгнэхэб гэжэ ехэтэ һанаагаа зобомоор лэ. Видео буулгахада хүндэшэг. 2-3 минутынгаа программа буулгахын түлөө хэдэн час хэрэгтэй болоно. Буруу юумэ хэбэл, видеогоо болюулаад, шэнээр бэшэнэб. Мүн мүрысөөнүүдэй үедэ һайн бэлэдхэлтэй байха ёһотой ха юм. Алдуу хэхэдэ, хэншье шамайе эхинһээнь дабтан хэжэрхи гэжэ хэлэхэгүй, - гэжэ онлайн аргын онсо гуримаар урилдаһанаа Анна Шатаева хөөрэбэ.

Европын чемпионат июниин 5 болотор үргэлжэлхэ юм. Буряадай тамиршад үшөө хэдэн бүлгэмүүдтэ оролсожо, медальнуудынь бүри олон болохо бэзэ гэжэ булта найданабди.

Анна Шатаевагай дурадхаһан гэрэл зураг