Спорт 20 may 2020 1144

​Буряадай тамиршад гүрэн дотороо энэшье удаа эрхимүүдэй тоодо

© фото: Буряадай ушугай федераци

Анна Шатаева

Ушугаар Ород гүрэнэй чемпионат анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар үнгэргэгдэжэ байна. Түүхэтэ энэ мүрысөөндэ Буряадай тамиршад гүрэн дотороо түрүүшүүлэй тоодо байһанаа гэршэлээ. Дүрбэн үдэрэй хугасаада тэдэ 7 медаль абанхай. 

Ород гүрэндэ болон хари гүрэнүүдээр онлайн аргаар иимэ томо мүрысөөн үшөө эмхидхэгдээгүй. Тиимэһээ Ородой Ушугай федераци һонирхолтой эхи табиба гээшэ. 

37 можо, хизаарай 542 тамиршан энэ мүрысөөндэ хабаадана. “Алтан луу” гэһэн 18-дахи хүүгэдэй спортын һургуулиин 13 шаби Алас Дурна зүгэй командын бүридэлдэ оруулагдаа. Бүхы хабаадагшад ушугай 10 һалбаряар мүрысэнэ.

- Хабаадагша бүхэн видео буулгаад, Ородой федерацида эльгээнэ. Хүн бүхэнэй шадабари 5 шүүгшэ хараалжа, сэгнэлтэ үгэнэ. Тэрэ видео-буулгабарида ехэ эрилтэ табигдана. Тиимэһээ олохон хүнэй буулгабари шүүгшэд сэгнэнэгүй, - гэжэ спортын 18-дахи һургуулиин захирал Светлана Фомицкая хөөрэнэ. 

Буряад орондо ушугай эхи табигша, Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец гэгшын хэлэһээр, һүүлэй 2-3 жэлдэ манай залуушуул ерэнэгүй. Хэды тиигэбэшье Буряадай ушугай һургуули Ород соогоо түрүүшүүлэй дунда ябаһан зандаа.

Эхэнэрнүүдэй дунда Анна Шатаева хоёр медальда хүртөө. “Цзяньшу” һалбарида тэрэ түрүү һуури эзэлһэн байна. Мүн “чанцуань” һалбарида шангай III һуурида гараа. Анна Шатаева хэды залуушье һаа, мэдээжэ тамиршан юм. Европын болон дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ нэгэнтэ бэшэ хүртэһэн намтартай. Эдиршүүлэй дунда Марк Вахрамеев “цзяньшу” һалбарида түрүү һуури эзэлээд, Ород гүрэндэ эрхим тамиршан байһанаа бүхыгөөрөө харуулаа.

12-14 наһанай тамиршадай дунда Амгалан Жигжитов “чанцуань” һалбарида шалгаржа, алтан медальда хүртөө. Амгалантай хамта аяар 24 хүн мүрысэһэн байна гээд, хэлэхэ шухала. “Даошу” һалбарида Амгалан шангай һуурида гаража шадаашьегүй һаа, үндэр сэгнэлтэ абаа. Эдир тамиршан V һуурида гараһан байна. 

Амгалан Жигжитов

Эдиршүүлэй дунда Анна Леонова 2 дахин III һуурида гараа. Мүн Яна Зубкова хүрэл медаляар шагнагдаа. Майн 19-дэ тус мүрысөөн үргэлжэлжэ, мүнөөдэр, майн 20-до, түгэсэхэ. Эндэ шалгарһан бүхы тамиршад Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаха. Майн 25-һаа июниин 5 болотор үнгэргэгдэхэ Европын чемпионадта тэдэ хабаадаха юм. Тус мүрысөөн баһал онлайн аргаар эмхидхэгдэхэ гээшэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай ушугай федераци