Спорт 18 jun 2020 496

Буряадай һур харбаашад түрүүшынгээ мүрысөөндэ гурбан медальда хүртэбэ

Онлайн аргаар эмхидхэгдэһэн энэ мүрысөөндэ Казахстанай, манай гүрэнэй 17 можо нютагай 94 хүн хабаадаһан байна

Һаяхана гэрһээ гаража, һорилгоёо дахинаа эхилһэн Буряадай һур харбаашад түрүүшынгээ мүрысөөндэ хабаадаа. Тиин Ород гүрэнэй үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада тамиршаднай гурбан медальда хүртэбэ.

Онлайн аргаар эмхидхэгдэһэн энэ мүрысөөндэ Казахстанай, манай гүрэнэй 17 можо нютагай 94 хүн хабаадаһан байна. Июниин 12-то тэдэ түрүүшын шата дабажа, үглөөдэрынь зургаан бүлэгтэ найма-наймаар хубааржа, медалиин түлөө тулалдаа.

- Интернедэй аргаар мүрысөөн эмхидхэгдээ. Тамиршад нютагһаань холо ошонгүй, хаба шадалаа туршаа. Хэлсэгдэһэн сагтаа хүн бүхэниинь сэхэ дамжуулгын аргаар харбажа байһанаа шүүгшэдтэ харуулаа, - гэжэ бүхэроссиин шэглэлэй шүүгшэ Зинаида Халудорова хөөрэнэ.

Буряад Уласые түлөөлһэн 17 тамиршанай 9-иинь хоёрдохи үдэртэ медальнуудай түлөө тэмсэхэ эрхэдэ хүртөө.

18 метр зайда классическа түхэлэй номо һуршаар харбаһан тамиршадай дунда финалда Буряадаймнай хоёр түлөөлэгшэ уулзаа юм. Тэдэ нэгэ уласайшье һаа, бэе бэеһээнь 780 модо холо байгаа. Улаан-Үдэ хотын олимпиин халаанай тамирай 9-дэхи һургуулиин шаби Алтана Жаргалова гэрэйнгээ хорёо соо, мүн Өөрлигэй һургуулиин 9-дэхи анги дүүргэгшэ Татьяна Путункеева баһа нютагһаа холо ошонгүй, финалда харбаа. Энэ уулзалгын 5:5 гэһэн тоотойгоор түгэсэһэнэй удаа шүүгшэд тамиршадта үшөө нэгэ-нэгэ годли харбахыень дурадхаа. Эндэ Алтана Жаргалова азатай байжа, түрүү һуурида гараа.

Һонирхолтойнь гэхэдэ, тус бүлэгтэ эхэнэрнүүд, эрэшүүл илгаагүй хабаадаһан байха юм. Буряадаймнай эдир тамирша басагад хоёр- хоёр эрэшүүлые илажа шадаа.

Классическа түхэлэй номо һуршаар 70 метр зайда харбаанда залуу тамиршан Санжи Халудоров шалгараа. III һуури эзэлхын түлөө тэмсээндэ тэрэ Саха- Яхад Уласай түлөөлэгшэ Павел Алексеев-Стасовые шүүһэн байна.

IV һууринуудые Татьяна Андриевская болон Соёлма Сыренова гэгшэд эзэлээ.

Санжи Соёлма хоёр түрэл Түнхэн аймагайнгаа Аршаан һууринда байгаад, мүрысөөндэ оролсоо. Харин Татьяна Андриевская бүри зуһаланһаа сэхэ дамжуулга эмхидхээ.

Гадна Үбэр Байгалай хизаарай хэдэн тамиршад хабаадаһан байна. Блочно номо һуршаар харбажа, дэлхэйн болон Европын чемпионадуудта шангай һууринуудые эзэлһэн Александр Дамбаев өөрын бүлэгтэ түрүүлһэн байна.

18 медалиин 6-ень Саха-Яхад Уласай тамиршад абаа. Москва, Санкт-Петербург хотонуудай, Московско, Ярославска ба Псковско можонуудай, Казахстанай тамиршад медальнуудта хүртэжэ, тусхай дипломуудаар шагнагдаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряадай Һур харбалгын федераци