Спорт 30 jun 2020 463

​Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова Германида һорилгоео эхилхээр түсэблэнэ

© фото: Мухоршибирь-инфо

Буряадһаа гарбалтай Алиса Жамбалова байгша ондо 2020-2021 жэлнүүдтэ санаар урилдаагаар Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тамиршадай бүрилдүүлгэ  санаар урилдаанай Ородой федерациин президиумай суглаанда апрелиин 15-да баталагдаа һэн. Манай гүрэнэй суглуулагдамал командын һоригшо хадаа Германиин нэрэ солотой мэргэжэлтэн Маркус Крамер болоно.

Мүнөө суглуулагдамал командын гэшүүд, тэрэ тоодо Алиса Жамбалова Москва шадарай Пересвет хотодо июниин 10-һаа Маркус Крамерай хүтэлбэри доро һорилгоёо эхилэнхэй.

- Удаадахи һорилгоёо Германида үнгэргэхөөр түсэблэнэбди, тэрэнь июлиин 8-һаа эхилхэ ёһотой. Теэд лаб мэдэнэгүйбди, тиигэжэ болохо гү гэжэ. Бүтэхэгүй байгаа һаань, Ородтоо үргэлжэлүүлхэбди, - гэжэ Ородой Холбоото уласай санашадай суглуулагдамал командын һоригшо хэлэбэ.

Фото: Мухоршибирь-инфо