Спорт 8 jul 2020 580

Долоон хоног бүхэндэ мүрысэнэ

 Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар эмхидхэгдэжэ байна. Гурбан шатын удаа Буряадай тамиршан Соёлма Сыренова эхэнэрнүүдэй дунда түрүүлжэ ябана.

  Эмхидхэгшэдэй мэдүүлһээр, тус мүрысөөн 10 шатаһаа бүридэнэ. Июниин 20-һоо августын 23 болотор амаралта бүхэндэ нэгэ шата эмхидхэгдэнэ. Түгэсхэлэй шатада оройдоол эрхим 8 тамиршан оролсожо, хэниинь ямар медальда хүртэхэб гэжэ августын 30-да элирүүлэгдэхэ. Бүхы дээрээ мүрысөөн 8 бүлэгтэ үнгэргэгдэнэ.

Ород гүрэнэй можо хизаарну­удта коронавирустай холбоотой байдал адли бэшэ. Энээнһээ бо­ложо, тамиршаднай хүсэд һорилго гаража шаданагүй. Тиимэһээ түрүү харбаашад, илангаяа Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд заал һаа тус мүрысөөндэ хабаада­ха ёһотой», - гэжэ Һур харбалгын бүхэроссиин федерациин мэдээсэл соо хэлэгдэнэ.

Классическа номо һуршаар 70 метр зайда харбагшадай дунда Соёлма Сыренова 3 шатада гурба дахин I һуури эзэлээд байна. Энэл бүлэгтэ залуу Номин Бальжинима­ева һайн дүнгүүдые харуулна. Тэрэ 2 дахин II һуурида гараа. 3-дахи ша­тада VII һуурида гарабашье, хамтын тоосоондо II һуурияа алдаагүй.

Блочно номо һуршаар 50 метр зайда харбалгада Татьяна Андри­евская болон Лхама Жабон гэгшэд нэгэ-нэгэ дахин III һуурида гараа. 3 шатын удаа хамтын тоосоондо Татьяна – III, Лхама IV һууринуудта ябана. Тус бүлэгтэ түрүү һуури дэл­хэйн чемпион, Калининградай мо­жын Наталья Авдеева эзэлнэ.

Ерэхэ амаралтын үдэртэ ээлжээтэ 4-дэхи шата үнгэргэгдэхэ

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Соёлма Сыреновагай дурадхаһан гэрэл зураг