Спорт 29 jul 2020 501

Спортын һонинууд

  Һур харбалга

Улаан-Үдэ. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө онлайн мүрысөөнэй зургаадахи шата үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэбэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда Соёлма Сыренова ээлжээтэ амжалтаяа туйлаба. Тэрэ бүхы зургаан шатада шүүжэ шадаа.

Блочно номо һуршаар харбадаг тамиршадай дунда Татьяна Андриевская табадахи һуури эзэлбэшье, хамтын тоосооной ёһоор 2-дохи һуурида гараа.

Бокс

Кисловодск. Ородой эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал командын ахамад һоригшо Иван Шидловский Ородой чемпионадай болзор элирүүлбэ. Тус мүрысөөн октябриин 24-дэ эхиеэ абажа, ноябриин 1-дэ түгэсэхэ. Эгээл эрхим боксёр эхэнэрнүүд Ульяновск хотодо сугларха юм.

Мүн эрэшүүлэй дунда чемпионат ноябриин 27-һоо декабриин 6 болотор үнгэргэгдэхэ гэжэ мэдээсээ һэмди. Һаяар болохо мүрысөөнүүдэй дундаһаа Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөө тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Тэрэ августын 30-да эхилхээр хараалагдана.

Футбол

Казань. Буряадһаа гарбалтай Владимир Гранат 2017 онһоо Ородой премьер-лигын Казань хотын “Рубин” командада наадана. 2019 оной март һарада тэрэ хүлөө гэмтэжэ, наадануудта хабаадаагүй. Угаа удаан үбдэһэнһөө боложо, Владимир Гранат “Рубинтай” хэлсээгээ урда долоон хоногто таһалһан байна. Мүнөө тэрэ шэнэ командатай хэлсээ баталжа байнхай. Теэд тэрэ хаана наадахаб гэжэ үшөө мэдэгдэнэгүй.

Улаан-Үдэ. Буряадай эхэнэрнүүд анха түрүүшынхиеэ Ородой чемпионадта хабаадахань гэжэ мэдээсээ һэмди. Тэдэ 1-дэхи лигэдэ наадаха эрхэдэ хүртөө.

1-дэхи лигын “Сибирь” бүлгэмдэ 9 команда наадаха. Тиигээд хайшан гээд мүрысөөн болохоб гэжэ үшөө мэдэгдэнэгүй. Нэгэ һанамжаар, тэдэ гурбан бүлэгтэ хубаарха. Нүгөө мэдээгээр - хоёр бүлгэм болохо юм. Хэды тиигэбэшье мүрысөөн августын 28-да эхилхээр хараалагдана. Новосибирск, Кемерово, Красноярск хотонууд хабаадагшадые угтан абахаар мэдүүлээ.

Эхэнэрнүүдэй “Бурятия” команда 2019 ондо байгуулагдаа һэн. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ нэгэ наада үнгэргөө. Ерэхэ чемпионадта бэлэдхэлээ Буряадай футболист басагад июлиин 20-до захалаа.

Волейбол

Краснодар. Хэдэн жэлдэ Ородой чемпионадта наадаһан эхэнэрнүүдэй “Хара Морин” командые Буряадай спортдо дуратайшуул мүнөөшье болотор һайнаар дурсана. Командада наадагшадай хуби заяагаар тэдэ һонирхоно.

“Хара Мориндо” тамиршанай намтар эхилһэн Тамара Зайцева Буряадһаа гарбалтай волейболистканууд сооһоо ори гансаараа дээдэ хэмжээндэ наадана. Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ “Сахалин” командын бүридэлдэ оролсоо. Харин мүнөө жэлһээ тэрэ Краснодар хотын “Динамо” командын түлөө наадаха юм. Сентябриин эхиндэ волейболой хаһа эхилхэ гээд хэлэлтэй.

Санаар урилдаан

Чайковский. Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд һорилгын үедэ хүнгэн атлетикын зүйлөөр мүрысэбэ. Маркус Крамер болон Егор Сорин гэжэ һоригшодой бүлэгүүдэй гэшүүд 3000 метр зайда урилдаба. Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова 6 хабаадагшад сооһоо 5-дахи һуурида гараа. Тэрэ 10 минута 40 секунда соо дурадхагдаһан зай гаталжа шадаа. Нэгэдэхи һуури эзэлһэн Екатерина Смирнова Алисаһаа 28 секундаар түрүүлээ.

Июлиин 26-да тамиршад хүлдөө роллер үмдэжэ урилдаһан байна. Эндэл Буряадай тамиршан шалгараа. 12 модо зайда Алиса Жамбалова түрүүлжэ гараа. 30 минута 26 секунда саг харуулжа, хоёрдохи һуури эзэлэгшые 24 секундаар хүсэжэ гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: yandex.ru