Спорт 9 sep 2020 552

Буряад Уласай hур харбагшадай ээлжээтэ амжалта

hур харбалгаар Орос Уласай түрүү hуури эзэлхын түлѳѳ мүрысѳѳн Рязань хотодо эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ.

Хэдэн hарын туршада уулзаагүй тамиршад энэ удаа сугларжа, хаба шадалаа туршаба. Хамта дээрээ Орос Уласай 24 можонуудhаа 186 тамиршад мүрысѳѳндэ хабаадаа. Тэдэнэй тоодо Буряадай 33 харбагшад.

Мүрысѳѳнүүдтэ бэлдэлгын Буряадай түбэй мэргэжэлтэдэй мэдээсэhээр, манай тамиршад хоёр алтан, хоёр мүнгэн, нэгэ хүрэл медальда хүртѳѳ.

Олимпиин наадануудай бүридэлдэ ородог, классическа аргаар харбалгада Буряад Уласай басагад шангай hууринуудые эзэлээ. Соелма Сыренова нэгэдэхи hуурида гараа. Түгэсхэлэй шатада Соелма Светлана Гомбоеватай уулзажа, 6:4 тоотойгоор диилэжэ, амжалта туйлаба. Гурбадахи hуури Инна Степанова эзэлээ.

Эрэшүүлэй дунда чемпионай нэрэдэ Эрдэм Ирдынеев хүртэбэ. Хоёрдохи hуури Забайкалиин хизаарай Булат Дугаров эзэлээ.

Блочно аргаар харбалгада Сергей Шенхоров хоёрдохи hуурида гараа. Манай тамиршан оройдоо хоёр тоогоор энэ мүрысѳѳнэй чемпион болоhон Забайкалиин Александр Дамбаевта шүүгдээ.

Орос Уласай мүрысѳѳндэ амжалта туйлаhан Инна Степанова, Соелма Сыренова, Светлана Гомбоева гэгшэд мэдээжэ Гырылма Эрдынеева болон Константин Эрдынеевтэ hорилго хэдэг. Эрдэм Ирдынеевые Александр Хамнагдаев, Сергей Шенхоровые Софья Халудорова гэгшэд бэлдэдэг гээд хэлэе.

 

Фото: Мүрысѳѳнүүдтэ бэлдэлгын Буряадай түбэй дурадхаhан гэрэл зураг