Спорт 21 sep 2020 568

Буряадай барилдааша басагадта амжалта хүсэе

Сентябриин 25-hаа 28 болотор Казань хотодо эхэнэрнүүдэй дунда дүрэ буляалдалгын барилдаагаар Орос Уласай чемпионат үнгэргэгдэхэнь.

Энэ мүрысѳѳндэ Буряад Уласай суглуулагдамал команда ошожо, тэндээ  бэлэдхэл хэжэ эхилэнхэй", - гээд Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман мэдэсэнэ.

Командын бүридэлдэ арбан тамиршад оронхой. Тэдэнэй тоодо Бүхэдэлхэйн мүрысѳѳнүүдэй мүнгэн медальда гурба дахин хүртэhэн Ирина Ологонова ороно.

Буряад Уласаа түлѳѳлжэ ошоhон тамиршад гэхэдэ:

53 кг. жэгнүүртэ Аяна Ухеева;

55 кг. – Наиля Абзалова, Мунсэл Цыденова;

57 кг. - Вероника Чумикова, Ирина Ологонова;
59 кг. - Алена Сангадиева;

62 кг. - Анна Щербакова;
65 кг. - Ульяна Тукуренова, Мария Кузнецова;
68 кг. - Евгения Захарченко.

Суглуулагдамал командын ахамад hоригшо  Цыденжаб Гулгенов болоно.


Фото: google.com