Спорт 22 sep 2020 572

2022 ондо тамирай ордон Улаан-Yдэ хотодо нээгдэхэ

Улаан -Yдэ хотодо Мүльhэнэй ордоной барилга 2022 ондо дүүргэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдаха болзортой.

Yбэлэй спортын зүйлнүүдээр бэеэ hоридог тамиршад ѳѳhэдын байшантай болохо» , - гээд Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман мэдэсэнэ.

 «Демография» гэhэн үндэhэн түсэлэй ёhоор барилга эхилжэ, хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэд барилгада хабаадалсана. Хамта дээрэ барилгада 1 миллиард 480 сая түхэриг гаргашалагдана. Ородой Холбоото Уласай hанhаа 1 миллиард 100 сая түхэриг, бусадынь «Арена» гэhэн бүлгэм гаргашална. Спортын байшанай барилгын дүүргэгдэхэдэ,  арбан жэлэй туршада «Арена» бүлгэм байшаниие ашаглаха хэлсээтэй.

Байшан хубиин мэдэлдэ оробошье, спортын hургуулинуудай hурагшад түлбэригүйгѳѳр hорилго хэхэ, мүрысѳѳнүүдтэ бэлдэхэ», -  гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Фото: google.com