Спорт 28 sep 2020 584

Буряад Уласта эгээл дуратай спортын зүйл - волейбол

Буряадай статистикын хорооной мэргэжэлтэд олоной дурые буляаһан спортын зүйлнүүдые элирүүлээ.

Командын спортын зүйлнүүдэй дунда волейбол наадалга түрүүлнэ. Спортдо дуратайшуулай 18,3 % волейбол наадаха дуратай байһанаа мэдүүлнэ. 11,9 % футбол шэлэнэ. Хүнгэн атлетикэ 9,2 %, баскетбол 7,7, санаар урилдаан 5,2 %, шатар наадан 3,3 %, столой теннис 2,8 %, спортын аяншалга 1,6 %, спортын гимнастика 0,1% тамиршад шэлэнэ.

2019 оной туршада физкультура болон спортоор бэеэ 392400 хүн, уласта  ажаһуугшадай 40 % болоно. Энэнь 2018 оной баримтануудта орходоо 8,6 % ехэ болоно.

Гэхэтэй хамта Буряад Улас дотор 2019 түгэсхэлдэ  спортын 1767 байшан, тэдэнэй тоодо хүдөө нютагуудта 970 байшан тоологдоно. 1500 хүниие багтааха 16 стадион, 1027 талмайнууд, 524 спортын танхимууд, 17 бассейн тоологдоно. Үнгэрһэн жэлдэ 223 сая түхэригтэ спортын болон физкультурын хангалтанууд үзүүлэгдээ.

Фото: egov-buryatia.ru