Спорт 22 oct 2020 377

​Спортын шэнэ талмай Ивалгын аймагта баригдаба

© фото: ulan-ude-eg.ru

Ивалгын аймагай Туламжа нютагта спортын шэнэ талмай барилга дүүргэгдэбэ.  Тамирай болон элүүржүүлгын шэглэлээр баригдаhан түхеэрэлгэ хамтадаа 4997 дүрбэлжэн метр хэмжээтэй. Эндэ  30*60 метр хэмжээнэй футбол наадаха, бэеэ hорихо зэбсэгүүдтэй талмайнууд, хоёр аминдаа бүтээгдэhэн площадка ороно.

 Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Yдэ хотын 22-дохи, 18-дахи, 57-дохи hургуулинуудай дэргэдэ болон Дээдэ Онгостойдо байдаг «Зорька» стадионай хажууда тамирай талмайнуудые барилга дүүргэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдаха болоно. Барилгада 127 сая түхэриг дамжуулагдажа, ямаршье зон сүлѳѳ сагаа бэе тамираа элүүржүүлхэ хэрэгтэ зорюулха аргатай болохонь.

Фото: ulan-ude-eg.ru