Спорт 28 oct 2020 420

​Буряад Уласта тамирай талмайнууд баригдана

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо тамирай талмайнуудые шалгаба. Амаралтын үдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Улаан-Yдэ хотодо баригдажа, ашаглалгада тушаагдаhан спортын талмайнуудые шалгаба.

Зургаан талмайнуудай табаниинь hайн шанартай, харин нэгэнэйнь дутуу дундануудые усадхаха тухай хэлсэгдэбэ.

Буряадай ойн ажахын колледжын дэргэдэхи спортын талмай ехэ муугаар хушагдажа, тэрэниие дахин шэнээр заhажа хушаха ажал гараба.

«2016-2020 онуудай тур­шада Ородой Холбоото Улас дотор «Физкультура болон спорт хүгжөөхэ» гэhэн программын ашаар Авиационно техникумэй, Буряадай багшанарай кол­леджын, Yндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ спортын талмайнууд ба­ригдажа, ашаглалгада ту- шаагдаба. Ивалгын аймагай Сотниково болон Ошурково тосхонуудта «Демография» гэhэн үндэhэн түсэлэй «Спорт – норма жизни» гэhэн түсэбөөр спортын тал­майнууд баригдажа, тэндэ ажаhуугшад бэе тамиртаа туhатайгаар сүлөө сагаа үнгэргэхэ аргатай болобо.

- Хамтадаа Буряадта нээмэл түхэлтэй 36 талмай баригдаа. Ородой Холбоо- то Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зааба­ряар бэелүүлэгдэжэ байhан «Демография» түсэлэй ашаар эдэ талмайнуудые барилгада 550 сая түхэриг дамжуулагдаhан байна. Мүльhэнэй ордон, Зүүн зүгэй спортын зүйлнүүдэй түб, Хоккей нааданай ехэ байшан, Һур харбалгын ор­дон барилга үргэлжэлhөөр. Ехэнхи талмайнууд hуралсалай эмхинүүдэй ха­жууда баригдабашье, тэрэ газарта ажаhуудаг зон эндэ ерэжэ, бэеэ hорихо аргатай байха ёhотой, - гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алек­сей Цыденов онсолно.

2020 ондо спортын шэнэ байшан болон талмай түхеэрхэ хэрэгтэ 600 сая түхэриг үгтэбэ. Яруунын аймагай Yльдэргэ, Гүүндэ, Иисэнгэ нютагуудта, Хойто Байгалай Дээдэ Зэмхэдэ, Ивалгын аймагай Сотниково, Ошурково, Һужаа тосхонуудта болон Хурамшада, Кабанскын аймагай Шэнэ Ёнхолог, Шигаево, Хүдэрэ, Оймуур нютагуудта, Мухар- Шэбэрэй Барта, Хориин аймагай түб Хори болон Тээгдэдэ, Захааминай агропромышленна техникумдэ болон дээрэ нэрлэгдэhэн hуралсалай дунда мэргэжэлэй эмхинүүдтэ спортын талмайнууд баригдаа. Бусад олон нютагуудта иимэ шэглэлтэй талмайнуудай барилга үргэлжэлhөөр.

Фото: egov-buryatia.ru