Спорт 28 oct 2020 545

​Буряадай үшөө хоёр тамиршан боксоор Ородой чемпионадта хабаадахаяа Оренбург ошохонь

© фото: “Тольяттинская школа бокса №11” сайтһаа

Буряадай үшөө хоёр тамиршан Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ. Тольятти хотодо үнгэргэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Батор Сагалуев болон Радна Цыбиков гэгшэд түрүү һууринуудые эзэлжэ, Оренбург ошохонь.

СССР-эй спортын мастернууд, аха дүү Владимир ба Игорь Герасимовуудай мүнхэ дурасхаалай мүрысөөн “Россия” гэһэн профсоюзай спортын нэгэдэлэй Түбэй зүблэлэй шиидхэбэреэр бүхэроссиин хэмжээнэй болгогдоо. Тиихэдэнь тэндэ илалта туйлаһан тамиршад Ородой чемпионадта хабаадаха арга боломжодо хүртөө.

Боксын Буряадай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Валерий Доржиевай хэлэһээр, Батор Сагалуев 49 килограммай шэгнүүртэ ямаршье шэлэн абалгын шатануудые дабангүй, Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэнхэй юм. Теэд 52 килограммай шэгнүүртэ тэмсэхэ болоходонь, заал һаа Ородой чемпионадта путёвко хэрэгтэй болоно. Тиимэһээ Батор хойно хойноһоонь 2-дохи мүрысөөндэ хабаадаба.

Люберцы хотодо Батор Сагалуев финалда ороод, шаасалдаха үедэнь һоригшодонь юундэб даа уулзалгые зогсооһон байна. Тиигэжэ тэрэ мүнгэн медаль абаа һэн.

Харин Тольятти хотодо Батор бүхы уулзалгануудта һайн дүн харуулжа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Гэхэ зуура мүрысөөнэй “эрхим тамиршан” гэжэ тодороо.

60 килограммай шэгнүүртэ Радна Цыбиков гурбан уулзалгада илалта туйлажа, чемпион боложо элирһэн байна. Тиигэжэ Радна Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэтэй болоо.

Тольятти хотын ринг дээрэ Буряадай болон Самарска можын хоёр- хоёр тамиршан алтан медальнуудые абаа. Гадна Тюменскэ, Волгоградска можонуудай, Дагестан ба Татарстан Уласуудай болон Пермскэ хизаарай тамиршад чемпионууд болоо гээд хэлэлтэй.

Ноябриин 27-һоо декабриин 6 болотор эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Тольяттинская школа бокса №11” сайтһаа