Спорт 6 nov 2020 637

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагта тамирай талмай нээгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Алексей Цыденов Мухар-Шэбэр аймаг тусхай зорилгоор ошожо, Бар һууринда спортын талмайн ба Сагаан Нуур һууринда футболой полиин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаа.

-  Мүнөөдэр бидэ спортын шэнэ объектнүүдые харабабди. Бар һууринда тамирай талмай һургуулиин дэргэдэ байгаашье һаа, бүхы ажаһуугшад нэдэ орохо аргатай. Футболой талмай ашаглалда тушаагдаа – һайн шанарай хушалтатай ба гэрэлтүүлгэтэй, баһал бүхы хүнүүд эндэ наадаха. Эдэ бүгэдэ хүнүүдтэ зорюулагдана ба “Спорт – ажамидаралай нормо” гэһэн түсэлөөр “Демография” гэһэн юрэнхылэгшын үндэһэн түсэлөөр хэгдээ. Спорт болбол үнэн дээрээ хүнэй ажамидаралай нормо болохо ёһотой, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Бар һууринда хэмэл хушалтатай тамирай талмай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабари дүүргэхэ гэжэ байгуулагдаhан “Демография” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 4,2 сая түхэригтэ баригдаа.

Сагаан Нуурта «Угольщик» гэhэн бэеын тамирай-элүүржүүлгын согсолбориин дэргэдэ 84*62 метр талмайтай футболойталмай баһал “Демография” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ баригдаа. CombiGrass гэһэн тусхай хэмэл хушалтаар хушагдаа. Түсэлэй юрэнхы мүнгэнэй хэмжээн 14,9 сая түхэригтэ хүрөө. Тэрэнэй 8,4 сая түхэриг федеральна бюджедһөө, үшөө 0,5 сая түхэриг уласай, ба 6 сая түхэригые “Түгнын шулуун нүүрһэнэй уурхай” бүлгэм гүрэнэй-хубиин суг ажалай хэмжээндэ  соо хэмэл хушалтада шэглүүлһэн байна.

- Буряад Уласай Засагай газартай энэ түрүүшын хамтын харилсаа бэшэ юм. Энэл заршамаар манай һууринда амбулатори һэльбэн шэнэлэгдээ, “Горняк” гэһэн уһанда бассейн баригдаа. Бидэнэй мүнөөдэрэй гол зорилго болбол хүүгэдэй, залуушуулай хүгжэлтын, хүн зоной элүүржүүлгэ болоно. Тэрэнэй тула тамирай объектнүүд манай эндэ баригдана, тиихэдэ ганса хүүгэд бэшэ, зүгөөр томошье зон бэе hорихо аргатай, - гэжэ “Түгнын шулуун нүүрһэнэй уурхай” гэһэн бүлгэмэй юрэнхы захирал Валерий Кулецкий хэлэнэ.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар