Спорт 12 nov 2020 436

​Буряадай мэдээжэ һоригшо Валерий Аверков нүгшэбэ

© фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан

Хүнгэн атлетикээр мэдээжэ һоригшо Валерий Николаевич Аверковай наһа бараһан ушараар Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаман аха дүүнэртэнь шаналал гашуудалаа мэдүүлнэ.

 Мухар-Шэбэрэй аймагай Подлопатки һууринда 1940 оной сентябриин 3-да Валерий Николаевич түрэһэн намтартай. Ород хэлэ ба литературын мэргэжэлтэй абань һургуулиин захиралаар хүдэлжэ байгаа. Эжынь аймагай больницын лабороториин таһагта хүдэлһэн юм.

Удангүй Аверковтнай гэр бүлэ Хяагта хотодо нүүһэн байна. Эндэ һургуулияа дүүргэһэн Валера хүбүүн санаар урилдаанда дүйтэй һэн, 1-дэхи разрядтай байһан. Мүн трамплинһаа санаар һүрэлгөөр Алас Дурна зүгтэ хэдэн мүрысөөндэ хабаадаһан.

1957 ондо Валерий Николаевич Хяагтын индустриальна техникумда һуралсалаа үргэлжэлүүлээ. Удаань Улаан-Үдэ хотын авиационно заводто хүдэлһэн намтартай. Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида физкультурын багшанарые бэлдэжэ эхилхэнь гэжэ мэдээд, һурахаа ороо. Тус факультедэй түрүүшын оюутадай дунда 1964 ондо һуралсалаа дүүргээ.

Оюутан ябахадаа, хүнгэн атлетикын мүрысөөнүүдтэ 800, 1500 болон 3000 метр зайдада урилдадаг һэн. “Стипель-чезе” гэһэн урилдаануудта Сибириин мүрысөөнүүдтэ хэдэн дахин шангай һууринуудые эзэлһэн габъяатай.

Дээдэ мэргэжэлтэй Валерий Николаевич тогоошодой техникумдэ, “Локомотив” гэһэн спортын клубта, 1-дэхи спортын һургуулида хүдэлөө. Хүдэлһэн бүхы газарнуудта амжалтатайгаар ажал хэжэ, спортын 20 гаран мастернуудые бэлдээ. РСФСР-эй болон Ород гүрэнэй габъяата һоригшо гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Валерий Аверковай шаби Александр Костецкий уласхоорондын классай спортын мастер юм. Буряадай мэдээжэ тамиршад Геннадий Темников,  Александр Кобелев, Эльвира Любарская, Татьяна Соболева гэгшэд һорилго гараһан байха. Аха дүү Анна ба Марина Коноваловтаниие бэлдэжэ, уласхоорондын классай спортын мастерта хүргөө.

Олон тоото шабинарые бэлдэжэ, 2012 ондо наһанай амаралтада гараһан юм.

Валерий Николаевич наһанайнгаа нүхэртэеэ Олег, Игорь, Руслан хүбүүдые, Ярослава басагые гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан