Спорт 17 nov 2020 345

Буряадай эдир шатаршад хурдаар илана

Софья Унгаева болон Батор Жамбалов гэгшэд хоёр-хоёр алтан медальнуудта хүртөө

Владивосток хотодо үнгэрэгдэһэн Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөнэй һүүлшын гурбан үдэртэ түргэн шатараар болон блиц-наадалгаар тулалдаанууд болоо. Буряадай эдир шатаршад 7 медальда хүртэбэ.

Софья Унгаева болон Батор Жамбалов гэгшэд хоёр-хоёр алтан медальнуудта хүртөө. Түргэн болон блиц наадалгада тэдэ түрүүлхэдээ, бусад тамиршадые холо хойноо үлөөгөө. Софья хадаа өөрһөөнь аха тамиршадтай наадажа, амжалтануудые туйлаба гээшэ.

Блиц нааданай мүрысөөндэ 17 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда шанга тэмсээн болоо. Аяар гурбан хүн тон адли 9 очко абаһан байна. Нэмэлтэ коэффициент тоолоһоной удаа Буряадай тамиршан Влад Добшинов хоёрдохи һуурида гаража, мүнгэн медаляар шагнагдаа.

Шатарай даабаринуудые тоололгын мүрысөөндэ Булат Васильев 13 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда чемпион болоһон байна. Батор Жамбалов шангай 2-дохи һуурида гараа.

Тус мүрысөөн Ородой чемпионадай шэлэн абалгын шата боложо үгөө. Бүхы дүнгүүдые хараад үзэхэдэ 2021 оной Ородой чемпионадта Буряадай 17 шатаршад хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Инна Ивахиновагай шатарай hургуули