Спорт 23 nov 2020 559

​Алиса Жамбалова дэлхэйн кубокта Буряадаа түлөөлхэ

© фото: Санаар урилдаанай Ородой федерациин зураг

Буряадай санашан Алиса Жамбалова дэлхэйн кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 1-дэхи шатада хабаадахань. Ородой суглуулагдамал командын һоригшод иимэ шиидхэбэри шэлэн абалгын урилдаануудай һүүлдэ абаһан байна.

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Финляндиин Муонио һууринда Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ орогшодой нэрэнүүд элирүүлэгдээ. Хоёр үдэрэй туршада үргэлжэлһэн урилдаануудта ганса Ородой тамиршад хабаадаа бэшэ, мүн бусад гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд оролсожо, мүрысөө һонирхолтой болгоһониинь гайхалгүй. Санашад түрүүшын үдэр классическа аргаар гүйлдөө, мүн удадаахи үдэрынь тэдэ сүлөөтэ аргаар урилдаа.

10 километр зайда классическа аргаар урилдаанда Алиса Жамбалова 4-дэхи һуури эзэлээ. Түрүү һуурида гараһан Татьяна Соринаһаа Буряадай санашан 59 секундээр гээгдээ. Шангай гурбадахи һуурида гарахын түлөө оройдоол нэгэ секунда дутаа. 

Хоёрдохи үдэртэнь тамиршад 10 километр зайда сүлөөтэ аргаар гаталаа. Эндэ дахинаа Татьяна Сорина түрүүлжэ гараа. Алиса Жамбалова чемпионһоо 1 минута 8 секунда гээгдэжэ, хубиин тоосоондо 12-дохи һуурида гараһан байна. Хэды тиигэбэшье, Буряадай санашан дэлхэйн Кубогой түрүүшын шатада хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Алисаһаа гадна Яна Кирпиченко Яна (Алтайн хизаар), Христина Мацокина (Татарстан Улас), Наталья Непряева (Архангельска можо), Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (хоюулаа Тюменскэ можо) болон Юлия Ступак (Коми Улас) гэгшэд командын бүридэлдэ оруулагдаа.

Финляндин Руха газарта үнгэрэгдэхэ түрүүшын шата гурбан үдэрэй туршада болохоор хараалагдана. Ноябриин 27-29 үдэрнүүдтэ урилдаанууд түсэблэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Санаар урилдаанай Ородой федерациин зураг