Спорт 25 nov 2020 367

​Буряадай ажаһуугшад волонтёрнуудта баярые хүргэхэ аргатай

© фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан

“Һайн дураар туһалагшадта баяраа хүргэнэб” гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаман эмхидхэнэ. Эндэ ямаршье хүн хабаадаха аргатай.

Баярай үгэнүүдые томо саарһан дээрэ бэшээд зураг буулгаад гү, али өөрын үгөөр баяраа мэдүүлһэнээ видео буулгаад, өөрынгөө социальна сүүлжэнэй хуудаһанда табижа болоно. Заал һаа, тэрэниие  #спасибоволонтерам03 гэһэн хэштегээр тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Декабриин 5-да тэмдэглэгдэхэ волонтёрнуудай үндэһэтэнэй үдэртэ дашарамдуулагдана гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан