Спорт 1 dec 2020 363

​Буряад футболистнууд дүй дүршэлтэй болобо

© фото: Мүрысөө эмхидхэгшэдэй зураг

Һайн дуратанай командануудай дунда бүхэроссиин финалда “Бурятия” команда һүүлшын 10-дахи һуури эзэлээ.

“А” бүлэгтэ Буряадай футболистнууд 4 нааданда 5 бүмбэгэ сохижо оруулбашье, нэгэшье очко абажа шадаагүй. Бүлэгтэ түрүүлһэн Ставропольско хизаарай командада 1:4 гэһэн тоотойгоор шүүгдөө. Эндэ гол Константин Салимов оруулаа.

Мүн 9-дэхи һуури эзэлхын түлөө нааданда Миасс хотын “Торпедо” 2:3 гэһэн тоотойгоор шүүгдэһэн байна. Түрүү һуурида Пензын можын Каменка хотын “Дорожник” команда эзэлжэ шадаа.

«Бурятия” командын ахамад һоригшо Александр Рубашкевичай хэлэһээр, тус мүрысөөндэ Буряадые залуу наадагшад түлөөлөө. Шанга тулалдаануудта тэдэ дүй дүршэл абажа, һүүлдэнь бүри һайнаар наададаг болохо юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Мүрысөө эмхидхэгшэдэй зураг