Спорт 3 dec 2020 371

​Буряадай ажаһуугшадые спортын талмайнуудта уриха арганууд бэдэрэгдэнэ

© фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан

Спортын байшануудай Ородой эблэлэй үүсхэлээр декабриин 8-да Москвагай сагаар 10 часта һонирхолтой хэмжээ ябуулга болохоор хараалагданхай. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаман Буряадай ажаһуугшадые эндэ хабаадахыень урижа байһанаа мэдүүлнэ.

Олоной хабаадалгатай спортоор ехэшүүлые яагаад һонирхуулхаб гэһэн бэрхэшээлтэ асуудал хэлсэгдэхэ. Онлайн аргаар болохо хэмжээ ябуулгада спортын һалбариин хүдэлмэрилэгшэд хабаадаха юм. Һүүлэй мэдээсэлээлр томошуулай ехэнхи хуби спортоор бэеэ һориногүй. Яагаад тэдэниие һонирхуулжа, спортын талмай асарха тухай зугаа болохоор хараалагдана.

Уулзалгада хэлсэгдэһэн һайн жэшээнүүд “Спорт-норма жизни” гэһэн гүрэнэй түсэлдэ оруулагдажашье магадгүй.

Тус хэмжээндэ хабаадаха гэбэл «Российская ассоциация спортивных сооружений» гэһэн эмхиин сайт дээрэ мэдүүлгэ эльгээхэ аргатайт.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан