Спорт 4 dec 2020 402

​Барилдаагаар Дэлхэйн кубокта Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха

© фото: Барилдаанай Ородой федерациин зураг

Буряадые түлөөлдэг гурбан тамиршан Дэлхэйн кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ хабаадаха. Энээн тухай Ородой суглуулагдамал командын һоригшод мэдүүлбэ.

Серби гүрэнэй ниислэл Белград хотодо декабриин 12-19 үдэрнүүдтэ дэлхэйн Кубокто хүртэхын түлөө мүрысөөн болохоор хараалагдана. Хубиин тоосоондо барилдаашад хабаадаха юм.

Эхэнэрнүүдэй дунда Чуваш Уласһаа уг гарбалтай Буряад орониие түлөөлдэг гурбан тамиршан тиишээ ошохо. Эдэ хэд бэ гэбэл, Вероника Чумикова, Мария Кузнецова болон Евгения Захарченко гэгшэд болоно. Мүнөө жэлдэ Ородой чемпион болоһон Ульяна Тукуреновае команда бүридэлдэ абаагүйдэнь гайхалтай.

Эрэшүүлэй дунда мүрысөөндэ Буряадай барилдааша Арсалан Будажапов хабаадаха гэһэн мэдээсэл абтаба. Тэрэ Кыргызстанай түлөө хэдэн жэл соо барилдана гээд һануулая.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Барилдаанай Ородой федерациин зураг