Спорт 10 dec 2020 377

​ГТО тушаалгын долоон хоног Буряадта үнгэрнэ

© фото: www.normasport.ru

Бүхэроссиин ГТО тушаалгын долоон хоног Буряад орондошье үнгэрэгдэнэ. 

ГТО тушаахын түлөө хэдэн шалгалта дабажа гаража, һайн дүнгүүдые харуулха ёһотой бшуу гээд һануулая. Алтан, мүнгэн болон хүрэл тэмдэгүүдые абагшад энэ үдэрнүүдтэ амжалтаараа хубаалдаха аргатай. Ямаршье хүн дабаануудые дабажа гараха аргатай гэжэ тэмдэгүүдтэ хүртэгшэд харуулна.

Скандинавска аргаар ябалга, бэеэ үргэлгэ, гүйлгэ, болон бусад упражнени хэхыень габшагай долоон хоногто хабаадагшадта дурадхагдана. Тэрээниие буулгаад #неделяГТО гэһэн хештег табижа, социальна сүүлжэндэ олонтой хубаалдаха арга олгогдоно.

“Спорт-норма жизини” гэһэн федеральна түсэл Буряад Уласта үргэнөөр нэбтэрүүлэгдэнэ. Олон аймагуудта, һууринуудта ГТО тушаалгын тусхай талмайнууд бэлдэгдээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: www.normasport.ru