Спорт 11 dec 2020 411

​Ородой аяншалгын һалбариин эгээл эрхим хэмжээ ябуулга – Буряадта эмхидхэгдэһэн боксоор дэлхэйн чемпионат

© фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан

Екатеринбург хотодо Russian Event Awards гэһэн үндэһэтэнэй шангай шагналгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ. 2019 оной октябрь һарада Буряад Уласта үнгэрһэн боксоор дэлхэйн чемпионат гран-при шанда хүртэбэ.

«Уластамнай үнгэргэгдэһэн боксоор дэлхэйн чемпионат ганса Буряад улас эмхидхээ бэшэ, бүхы гүрэн хабаадаа. Баяраа мэдүүлжэ, хүндэмүүшэ Буряадтаа, алдарта Байгал далайда бултыетнай уринаб», - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэбэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн 11-дэхи чемпионат Буряадай ниислэлдэ 2019 оной октябриин 3-һаа 13 болотор үнгэрөө. Буряадай түүхэдэ энэ Олимпииин наадануудта ородог тамирай зүйлэй түрүүшын дэлхэйн чемпионат болоно. Тамирай хэмжээ ябуулгада 57 гүрэнүүдһээ 400-һаа дээшэ хабаадагшад суглараа. 21 гүрэнүүдэй тамиршад 40 тамиршад медальда хүртөө.

Аяншалгын һалбариин Russian Event Awards шанда хүртэхэ талаар Ородой Холбоото Уласай 59 можо нютагуудай 390 түсэлнүүд болон гурбан хари гүрэнүүдэй гурбан түсэл оруулагдаа.

 

Источник: Твой ДВ

Фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан