Спорт 14 dec 2020 490

​Сибирь, Алас Дурна зүгтэ Буряадай һур харбаашад түрүүшүүлэй тоодо

© фото: Буряадай һур харбалгын федерациин зураг

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Красноярск хотодо Сибирь болон Алас Дурна федеральна тойрогуудай нэгэдэмэл чемпионат болобо. Эндэ Буряадай һур харбаашад дүрбэн медаль абаһан байна.

“Енисейская Сибирь” гэжэ алдаршаһан дэбисхэрэй ниислэлдэ 283 тамиршан суглараа.

Блочно һур номшоор харбалгада Сергей Шенхоров дэлхэйн чемпионадта шангай һуури эзэлһэн Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэ Александр Дамбаевые шүүжэ, алтан медаль зүүбэ. Тэрэ Дмитрий Галсанов болон Дмитрий Батомункуев хоёртой хамта командна тоосоондо үшөө мүнгэн медальда хүртөө.

Классическа һур номшоор харбадаг Буряадай эрэшүүл хоёрдохи һуурида гаража шадаа. Мүн эхэнэрнүүд шангай гурбадахи һуурида гараа. Эрдэм Цыдыпов, Санжи Халудоров, Василий Ринчино, Виктория Харитонова, Ирина Баторова, Мария Коногорова гэгшэд Буряадай командын бүридэлдэ харбаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай һур харбалгын федерациин зураг