Спорт 15 dec 2020 366

​Буряадай гиир үргэгшэд шалгарһан зандаа

© фото: Буряадай гиир үргэлгын федерациин зураг

Һаяхана гиир үргэлгөөр дэлхэйн чемпионадта шалгарһан Буряадай тамиршад һайнааршье амарангүй, ээлжээтэ хаһаяа эхилбэ. Тэдэ Ородой Кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ һайн дүнгүүдые харуулаа.

Дэлхэйн чемпионат үшөө зунай эхиндэ үнгэргэгдэхэ байһан аад, ноябрь һарада болоһон байна. Харин Ородой Кубок болзортоо эмхидхэгдээ.

Бүхы дээрээ Буряадай гиир үргэгшэд 9 медаль абажа шадаа. Дэлхэйн рекордсмен Андрей Рассадин болон Дмитрий Коломин гэгшэд чемпионууд боложо тодороо. Тиихэдэ Дмитрий үшөө нэгэ мүнгэн медаль абаа.

Василий Недорезов хоёр дахин мүнгэн медаляар шагнагдаа. 2-дохи ба 3-дахи һууринуудые Сергей Любимский эзэлһэн байна. Сергей Каргин нэгэ мүнгэн, Денис Кудашев нэгэ хүрэл медаль абаа гээд хэлэлтэй.

Иигэжэ командна тоосоондо Буряад Улас 2-дохи һуурида гараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай гиир үргэлгын федерациин зураг