Спорт 16 dec 2020 415

​Баскетболоор бүхэроссиин хэмжээндэ Буряадаа эдиршүүл түлөөлхэ

© фото: Ородой баскетболой федерациин зураг  

Регион хоорондын мүрысөөнүүдтэ шалгарһан Буряадай команданууд ээлжээтэ шатын болзор мэдэбэ.

Ородой чемпионадай хахад финалай шатада Буряадай эдир баскетболистнуудай 4 команда гараһан байна.

2006 оной басагад 2021 оной февралиин 4-9-эй үдэрнүүдтэ Москвагай “Тимирязевская” гэһэн спортын 71-дэхи һургуулиин дэргэдэ наадануудаа үнгэргэхэ. Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Красногорск, Казань хотонуудай командануудтай тэдэ наадаха.

2008 оной хүбүүд Новосибирскдэ наадаха. 2021 оной январиин 25-31 үдэрнүүдтэ мүрысөөн эмхидхэгдэхэ. Новосибирскын 2 команда, Барнаул, Абакан, Омск хотонуудай команданууд Сибириин ниислэл ерэхэ юм.

Баһа Новосибирск хотодо 2007 оной хүбүүдэй команданууд суглархаар хараалагдана. Буряадай баскетболистнууд Барнаулай 2 командатай, Томск, Новосибирск, Красноярск хотын командануудтай уулзаха.

Ородой баскетболой федерациин зураг.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой баскетболой федерациин зураг