Спорт 23 dec 2020 409

Бүхэдэлхэйн мүрысөөндэ Вероника Чумикова хүрэл медальда хүртэбэ

Бүхэдэлхэйн Кубогта хүрэл медальда хүртэһэн Вероника Чумикова Буряад Уластаа бусаба.

Барилдааша басаган энэ жэлдэ үндэр амжалтануудые туйлажа, нютагаархинаа баярлуулаа. Байгша оной январь һарада Вероника «Иван Ярыгин» гэһэн Гран-при турнирта алтан медальда хүртэһэн габьятай. Тус мүрысөөн Красноярск хотодо үнгэрһэн гээд һануулая. Саашадаа Ород Уласай чемпионадта эрхим барилдаа харуулжа, мүн лэ чемпионой нэрэдэ хүртөө. Удаань Польшо гүрэндэ үнгэрһэн уласхоорондын турнирта алтан медаль абажа шадаа.

Хоёр һарын туршада Бүхэдэлхэйн чемпионадта Алушта газарта бэлдээбди. Һоригшоднай манда ехээр найдаад байхадань, гурбадахи һуури эзэлээб. Үшөөшье һайн барилдаха аргатай байгааб. Саашадаа үндэр амжалтануудые туйлахаяа ехээр оролдохоб», - гээд Вероника Чумикова хэлэнэ.

Үндэһэтэй спортын һургуулиин һоригшо Цыденжап Гулгенов иигэжэ һанамжална:

Хоёр һарын туршада нэгэшье үдэр амарангүй бэлэдхэл хэхэдэ хүндэ байба. Гэртээшье ерэжэ үрдингүй мүрысөөндэ ошоходо муу шэнги».

2021 оной январь һарын 10-да Буряад Уласай суглуулагдамал командын барилдаашад һорилго, бэлэдхэл хэхэеэ ябахань. Март һарада Венгри гүрэндэ Япониин Токио хотодо үнгэргэгдэхэ олимпиадада шэлэн абалгын шата үнгэргэгдэхэ юм.  Вероника Чумикова, Стальвира Оршуш болон Мария Кузнецова гэгшэд Венгри ошохо гэжэ уридшалан мэдээсэе.

Фото: yandex.ru