Спорт 11 jan 2021 425

​Дэлхэйн эгээл шанга санашадай дунда Буряадай Алиса Жамбалова 12-дохи болобо

© фото: baikal-daily.ru

Дэлхэйн кубогой дүрбэдэхи шата болодог «Тур де Ски» гэһэн олон үдэрэй мүрысөөнэй дүнгүүдээр Буряадай санашан Алиса Жамбалова 12-дохи болоһон байна. Олон үдэрэй мүрысөөн январиин 1-һээ 10 болотор Швейцариин Мюстайр хотодо эхилжэ, удаань Италиин Тоблахта үргэлжэлжэ, Италиин Валь ди Фиемме газарта түгэсэбэ.

Олон үдэрэй «Тур де Ски» мүрысөөндэ Америкын Джессика Диггинс түрүүлбэ. Тиихэдэ мүрысөөнэй дүнгүүдээр Ородой Юлия Ступак хоёрдохи боложо тодороо. Швециин Эбба Андерссон гурбадахи болоо.

Түгэсхэлэй шатада хада өөдэ 10 модоной зайда урилдаан үнгэрөө. Энэ урилдаанда Швециин Эбба Андерссон нэгэдэхи һуури эзэлээ. Алиса Жамбалова энэ урилдаанда 18-дахи һуури эзэлээ, илагшада 2 минута 19 секундаар тэрэ хүсэгдөө.

Мүрысөөнэй эхиндэ Алиса Жамбалова унаад, санынгаа модо хухалаа гээд тэмдэглэлтэй.

Энээнһээ урид, январиин 9-дэ, санашад классическа аргаар урилдажа, Алиса Жамбалова 24-дэхи болоһон байна.

Январиин 8-да классическа аргаар арбан модоной масс-старт урилдаанда Алиса Жамбалова эрхим арбанай тоодо орожо, 7-дохи һуури эзэлһэн байна. Эндэ Ородой Наталья Непряева түрүүлээ, тэрэ Германиин
Катарина Хенниг Швециин Эбба Андерссон хоёрые хүсэжэ гараа. Буряадай тамиршан энэ мүрысөөндэ илагша Наталья Непряевада 13,7 секундаар хүсэгдөө.

Нёдондо жэлэй олон үдэрэй «Тур де Ски» урилдаанай дүнгүүдээр Алиса Жамбалова 24-дэхи болоо һэн гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: baikal-daily.ru