Спорт 21 jan 2021 504

Буряад Уласай боксёр эхэнэрнүүд 2021 оной Олимпиадада хабаадаха аргатай

Буряадаймнай түрүү боксёр эхэнэрнүүд 2020 ондо шэлэн абалгын гол мүрысөөндэ хабаадажа шадаагүйнь харамтай. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуулагдамал командын һоригшод манай басагадые орхингүйгөөр Токиодо бэлэдхэл гаргана

Байгша 2021 ондо Олимпиин нааданууд Япон гүрэнэй Токио хотодо үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Буряад Уласай боксёр эхэнэрнүүд Ород гүрэниие тэндэ түлөөлхэ аргатай. Тиимэһээ тэдэн эртээнһээ бэлэдхэл хэжэ эхилэнхэй.

Эдэ үдэрнүүдтэ Ородой суглуулагдамал команда Крымдэ бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэжэ байнхай. Һоригшын болон тамиршадай хэлэһээр, түсэблэһэн олон юумэниинь бүтэхэгүйнь. Юуб гэхэдэ, сагай уларил һаад ушаруулаа. Тэндэ гэнтэ хүйтэржэ, ехээр саһан ороһон байна. Крымэй зарим ажаһуугшад иимэ уларил үнинэй үзөөгүйбди гэнэ.

Суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадай хэдэн тамиршад оруулагданхай. Эдэ хэд бэ гэбэл, Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва, Дарима Сандакова гэгшэд болоно.

Буряадаймнай түрүү боксёр эхэнэрнүүд 2020 ондо шэлэн абалгын гол мүрысөөндэ хабаадажа шадаагүйнь харамтай. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуулагдамал командын һоригшод манай басагадые орхингүйгөөр Токиодо бэлэдхэл гаргана.

- Ямаршье хүнүүд муухай үбшэндэ нэрбэгдэхэ аргатай. Тиимэһээ Ородой чемпионадта хабаадажа шадаагүй тамиршадые талада үлөөхэгүйбди, - гэжэ һоригшодой хэлэһэниинь һайшаалтай.

Буряадай Боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Валерий Доржиевай хэлэһээр, тамиршад һорилгын хэдэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха аргатай юм.

- Һоригшод тамиршадые бүхы талаһаань бэлдэжэ, хаража үзэхэ. Һүүлшын шатада багахан мүрысөө эмхидхэһэнэйнь удаа түрүүшүүл элиржэ, тэдэ Олимпиадада ошохын түлөө шэлэн абалгын мүрысөөндэ оролсохо эрхэдэ хүртэхэ, - гэжэ Валерий Доржиев мэдүүлнэ.

Токиодо эхэнэрнүүд чемпиониие табан шэгнүүртэ элирүүлхэ. Мүн 2024 ондо Париж хотодо үнгэргэгдэхэ ээлжээтэ Олимпиин наадануудта зургаан шэгнүүртэ мүрысөөн болохоор хараалагдана. Тиимэһээ ургажа ябаа залуу халааниие бэлдэлгэ эгээл ехэ зорилгонуудай нэгэн болоно бшуу. Энэ талаар Буряадай эдиршүүл һайн дүнгүүдые харуулжа эхилһэниинь һайшаалтай.

Январиин 13-17-ой үдэрнүүдтэ Алас Дурнын федеральна тойрогой мүрысөөн Владивосток хотодо үнгэргэгдэһэн байна. Наһанай гурбан бүлэгтэ болоһон мүрысөөндэ Буряадай тамиршад 16 медальда хүртөө.

13-14 наһанай басагадай дунда Байраа Аюшеева, Яна Фалилеева, Дарья Сальникова болон Дарья Голубева гэгшэд чемпионууд боложо тодороо. Үшөө нэгэ алтан медаль 17-18 наһанай тамиршадай дунда Дарья Стулева абажа шадаа.

Түрүү тамиршаднай шэлэн абалгын бүхы шатануудаа эрхимээр дабан гаража, Олимпиин наадануудта ошохо бэзэ гээд найдагдана. Залуу басагад эгэшэнэрhээ жэшээ абан, урагшаа дабшаг лэ!

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай боксын федерациин зураг