Спорт 29 jan 2021 462

​Буряад Уласта сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионат үнгэрхэ

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов албанай хэрэгээр Москва хотодо ябахадаа, барилдаагаар Ородой федерациин зүблөөндэ хабаадалсаа. Энэ уулзалгада Улаан-Үдэдэ эхэнэрнүүдэй болон эрэшүүлэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар эмхидхэгдэхэ чемпионадаар хэлсээ.

Эдэ мүрысөөнүүдые эмхидхэхэ талаар барилдаагаар Ородой Федерациин хүтэлбэрилэгшэ болон зүблөөндэ хабаадагшад ороһон дурадхалнуудые дэмжэһэн байна. Тиихэдэ суглаанай түгэсхэлдэ Буряадай тамиршадта бэлэг барюулагдаа.

«Буряадта дамжуулһан бэлэгэйнь түлөө барилдаагаар Ородой федерацида ехэ баяр хүргэнэб! Барилдаанай 6 хибэс!», – гэжэ Instagram хуудаһандаа Вячеслав Дамдинцурунов бэшэһэн байна.

Байгша оной мартын 11-һээ 15 болотор сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионат Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ. Энэ хадаа Токио хотын Олимпиин нааданда шэлэн абалгын шухала шатань болохо.

Источник: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман