Спорт 3 feb 2021 531

​Алас Дурнын барилдаашад Буряадта мүрысэхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Барилдаагаар Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой мүрысөөн Буряадай ниислэлдэ февралиин 12-14 үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэнь. Тиишэнь харагшадые оруулхагүй гээд эмхидхэгшэд мэдүүлнэ.

Эрэшүүлэй дунда 10 шэгнүүртэ, эхэнэрнүүдэй дунда баһа 10 шэгнүүртэ эрхимүүд гурбан үдэрэй туршада элирүүлэгдэхэ. Түрүүлһэн тамиршад Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ юм.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцуруновай мэдээсэһээр, Алас Дурна зүгэй бүхы бэрхэ тамиршад ерэхээр хараалагдана.

- Буряадаймнай барилдаашаад һайн дүнгүүдые харуулха гэжэ найданабди. Тэдэмнай гурбан долоон хоногой үедэ бэлдэлгэ гараһанаа, Дагестан Уласай Хасавюрт хотоһоо һаяхана бусаба. Хибэс дээрэ бултаниие булихаар бэлэн, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хэлэнэ.

Мартын 10-15-ай үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат үнгэргэгдэхэ. Тэрэ томо хэмжээ ябуулга хэр зэргэ эмхидхэхээр бэлэн байһаниинь Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ элирхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК