Спорт 3 feb 2021 737

​Буряадай һур харбаашад түрүү һууринуудаа алдаагүй

© фото: Һур харбалгын федерациин гэрэл зураг

Һур харбалгада дуратайшуул болон мэргэжэлтэд анхаралаа Орёл хото руу табинхай. Юундэб гэхэдэ, 10 үдэрэй хугасаада тэндэ хойно хойноһоонь бүхэроссиин хэмжээнэй аяар зургаан мүрысөөн эмхидхэгдэнэ.

Буряад Уласай гүрэнэй һоригшо Сэсэг Доржиевагай хэлэһээр, энэ мүрысөөнүүд заншалта юм.

- Үбэлэй хаһын гол тулалдаанууд эндэл болодог гээшэ. Мүнөө жэлдэ илалтануудые туйлаһан тамиршад саашадаа уласхоорондын хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэгүй. Юуб гэхэдэ, Европын чемпионат болохо аад, үнгэргэгдэхэгүй. Иигээд лэ үбэлэй халаамнай түгэсэжэ, зунайнгаа сагта бэлдэжэ эхилхэмнай. Һаяын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үүдэеэ нээхэ һур харбалгын нютаг можын түб маанадта туһатай байха. Дулаан сагые хүлеэнгүй, зунай зайда түхэреэн жэлдэ харбаха аргатай болохобди, - гэжэ Сэсэг Доржиева мэдүүлнэ.

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн ба Ородой чемпионат гол хэмжээ ябуулганууд боложо үгөө. Эндэ Буряадай тамиршад амжалтануудые туйлаһан байна.

Эгээл һайн дүнгүүдые Буряадай эхэнэрнүүд харуулаа. Тэдэ бүхы дүрбэн алтан медаль абажа шадаа. Ородой Кубогта Анна Балсукова хүртөө. Удаань Светлана Гомбоева Ородой чемпион болобо гэжэ тодороо. Эдэ хоёр Инна Степановатай Буряадай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, командна тоосоондо хоёр дахин эрхимлээ.

Эрэшүүлэй дунда ганса Цырен Балтаков Ородой Кубогай мүнгэн медаль абаһан байна. Мүн Буряадай харбагшад командна тулалдаануудта мүнгэн болон хүрэл медальнуудаар шагнагдаа. Цырен Балтаковһоо гадна Эрдэм Цыдыпов, Бальжинима Цыремпилов болон Баир Цыбекдоржиев гэгшэд харбаа.

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда Ородой Кубогта хүртэхын түлөө шанга тулалдаанууд болоһон байна. Буряадай түлөөлэгшэд гүрэн дотороо түрүүшүүлэй тоодо ородог байһанаа дахинаа гэршэлээ. Бүхы дээрээ тэдэ 9 медальтай гэртээ бусахань. Гурбан медаль, тэрэ тоодо хоёрынь алтан, Баир Шигаев абаа. Хоёр медальда Бадма Хаминдаев, Татьяна Андриевская, Марина Бадмаева, Даши Дольжина гэгшэд хүртөө. Александр Гомбожапов, Чингис Бальжиев болон Пётр Марзаев гэгшэд шангай нэгэ-нэгэ һууринуудта гаража шадаа.

Эдэ мүрысөөнүүдтэ Буряадаймнай залуу 7 һур харбагшад спортын мастерай дүнгөөр харбаа. Удангүй энээн тухай саарһа дансанууд Москваһаа Спортын яаманда эльгээгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Һур харбалгын федерациин гэрэл зураг