Спорт 9 feb 2021 527

​Буряадай һур харбаашадай ээлжэтэ амжалтанууд

© фото: Һур харбалгын федерациин зураг.

Һур харбалгаар үбэлэй халаанай һүүлшын мүрысөөнүүд Орёл хотодо боложо түгэсэбэ. Буряадай тамиршад дахинаа һайн дүнгүүдые харуулжа шадаа.

21 наһа хүрөөгүй залуу тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Буряадай харбаашад гурбан медальда хүртөө.

Хубиин тоосоондо Сергей Цыренов шангай гурбадахи һуури эзэлһэн байна. Шангай һуури эзэлхын түлөө уулзалгада тэрэ үшөө нэгэ буряад тамиршан Энхэ Бабуевые илажа гараа.

Командна тоосоондо эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал команда түрүүлжэ гараа. Виктория Харитонова, Туяна Базарова болон Номин Бальжинимаева гэгшэд Буряад Уласые түлөөлөө. Буряадай эрэшүүлэй команда шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Сергей Цыренов, Энхэ Бабуев ба Альберт Людофа гэгшэд харбаа.

Энэл үдэрнүүдтэ эрэмдэг бэетээшүүлэй дунда Ородой чемпионадта Буряадай тамиршад хабаадажа, юһэн медаль абаһан байна. Эндэ Баир Шигаев гурба дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Командна микст тоосоондо тэрэ Татьяна Андриевскаятай хамта харбаа. Командна тоосоондо Буряад Уласые Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев болон Александр Гомбожапов гэгшэд түлөөлөө.

Февралиин 18-20-ой үдэрнүүдтэ Борис Сандановай дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн Улаан-Үдэдэ болохоор хараалагдана. Һур харбалгын нютаг можонуудай түбэй нээлгын баяр ёһололдо дашарамдуулагдана. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Һур харбалгын федерациин зураг.