Спорт 19 feb 2021 495

​Буряадай тамиршад Ага ошожо барилдахань

© фото: aginskoe.ru

Февралиин 21-22-ой  үдэрнүүдтэ Үбэр Байгалай хизаарай Ага тосхондо барилдаагаар заншалта бүхэроссиин мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь. Тус хэмжээ ябуулга Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдана.

Мүнөө жэлэй шанга тулалдаанууд 58-дахияа болохонь. Эгээл түрүүшын мүрысөөн 1964 оной февралиин 22-23 үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ һэн гээд эмхидхэгшэд һануулна. Тиихэдэ хибэс дээрэ найма-найман барилдаашадһаа бүридэһэн 11 команда гараа бэлэй.

Тэрэ гэһээр жэл бүри таһалгаряагүйгөөр агынхиид һонирхолтой барилдаа дуратайгаар харана. Агаһаа уг гарбалтай холо ойгуур тараһан барилдааша хүбүүд тус мүрысөөндэ хабаадахаа тоонто нютагаа ерэдэг заншалтай. Хажуугаарнь хибэс дээрэ Сибирь болон Алас Дурна зүгэй тамиршад гарана. Барилдаанай һайндэр буряад барилдаагаар түгэсэдэг байна. Эдиршүүлэй, ехэшүүлэй болон аха захатанай дунда түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдэнэ.

2020 ондо мүрысөөндэ Ага аймагай Шулуутай һууринай барилдаашад шалгараа һэн. Бүхэ барилдаанай тулалдаануудта Цыбик Максаров түрүүлһэн байна.

Мүнөө жэлэй тулалдаануудта Буряадай бүлэг тамиршад хабаадахаар хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: aginskoe.ru