Спорт 24 feb 2021 493

Буряадай тамиршад - Зэдын аймагай хүндэтэ эрхэтэд

Сагаан һарын һайндэрэй үедэ “Зэдэ аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн нэрэ зэргэнүүд олгогдоһон байна. Табан хүнүүдэй дунда гурбаниинь тамирай һалбарида хабаатайшуул оролсобо

Сагаан һарын һайндэрэй үедэ “Зэдэ аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэһэн нэрэ зэргэнүүд олгогдоһон байна. Табан хүнүүдэй дунда гурбаниинь тамирай һалбарида хабаатайшуул оролсобо.

Хүндэтэ нэрэ зэргэ олгуулха тухай шиидхэбэри аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй сессидэ абтаа. Сагаан һарын һайндэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой хэмжээ ябуулгануудта барюулагдаа.

Гар тулалдаагаар уласхоорондын классай спортын мастер Валентина Федосеева, боксоор эхэнэрнүүдэй дунда дэлхэйн чемпионадта мүнгэн медальда хүртэһэн Людмила Воронцова болон мэдээжэ спортын хүдэлмэрилэгшэ, һоригшо Анатолий Михайлович Цаганов гэгшэд хүндэтэ эрхэтэд болоһон байна.

Эхэ Герой, Буряадай АССР-эй габъяата малшан Мария Георгиевна Сахияева болон Буряадай АССР-эй габъяата малшан, 2-дохи шатын ажалай Алдар солын ордендо хүртэгшэ Зинаида Аюровна Чагдурова гэгшэд хүндэтэ эрхэтэдэй дунда оролсоо. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Зэдын аймагай захиргаан