Спорт 10 mar 2021 692

​Буряад Уласта эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат үнгэрхэнь

© фото: Ulan-Ude-2021.ru

Үглөөдэр, мартын 11-дэ, Буряад Уласта түүхэтэ хэмжээ ябуулга эхиеэ абахань - эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат үнгэрхэнь.

Японой ниислэл Токиодо болохо Олимпиин наадануудай урда Ород гүрэнэй барилдаашадай гол мүрысөөн боложо үгэнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тиимэһээ бүхы түрүү барилдаашад Улаан-Үдэ ерэнхэй.

Мартын 9-эй үглөөгүүр “Байкал” аэропортдо хүлгөөтэй байгаа. Мүрысөө эмхидхэгшэд үргэн Ород гүрэнэй түлөөлэгшэдые сагаан эдеэгээр, дабһатай хилээмээр угтажа гайхуулаа. Юуб гэхэдэ, бусад можо хизаарнуудта аэропортдо һоригшодые, тамиршадые угтаха заншал үгы гээшэ. Энэ үглөөгүүр бүхыдөө 91 тамиршан Улаан-Үдэ ниидэжэ ерээ. Гурбан үдэрэй туршада 500 гаран айлшадые Буряадай ниислэл угтажа абана. Хэды харагшад ерэхэб гэжэ үшөө хэншье тоолоогүй байна.

Мэргэжэлтэдэй мэдүүлһээр, эгээл олон медальнуудые Буряадай, Дагестанай тамиршад абаха аргатай. Энэнь хэр зүб юм гэжэ эли болоно бэзэ. Юуб гэхэдэ, һүүлшын Ородой чемпионадуудта тэдэ эгээл олон чемпионуудтай байгаа. Энэшье удаа нэрэ солотой тамиршад Даге­станай суглуулагдамал командын бүридэлдэ олон. 70 гаран тамирша­дайнь дунда хахадынь үндэр нэрэ зэргэтэй. Завур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Магомедрасул Газимаго­медов болон бусадай нэрэнүүдые барилдаанда дуратайшуул тогтонгүй нэрлэхэ аргатай. Дагестанай суглуу­лагдамал командын ахамад һоригшо Сажид Сажидов хэды медальнуудай түлөө аяар холын Байгал далайн эрьедэ ерээбди гэжэ хубаалданагүй.

Мүн Хойто Осети-Алани Уласайхид Улаан-Үдэдэ гурбан алтан медаль абаха түсэбтэйбди гэжэ мэдүүлээ. Греко-римскэ түхэлэй барилдаагаар Олимпиин абарга Алан Хугаевай хэлэһээр, Давид Баев, Артур Найфонов болон Владислав Байциев гэгшэд түрүүлжэ гараха аргатай.

Мүн бусадшье можо хизаарнууд һайн барилдаашадые Ородой чемпионадта эльгээгээ. Саха-Яхад, Тыва болон Буряад Уласуудай, Красноярска хизаарай тамиршад эгээл үндэр һуурида гарахаар бэлэн байһанаа мэдүүлнэ.

Буряадай харагшад 39 барилдаашадайнгаа түлөө һанаагаа зобо­хо болоно. Барилдаагаар гүрэнэй һоригшо Цыбик Максаровай мэдээсэһээр, хэдэн барилдаашад шалгарха аргатай. 2020 оной Оро­дой чемпионадта хүрэл медаль­да хүртэһэн Жаргал Дамдинов, эдиршүүлэй дунда Олимпиин чем­пион Алдар Бальжинимаев, Ородой чемпионадай шангай һуури эзэлэг­шэд Даша Шарастепанов, Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов гэгшэд найдал түрүүлнэ. Мүн бусадшье та­миршад һайн талаһаа бэеэ харуулха бэзэ гээд һанагдана.

Ородой чемпионат Улаан-Үдэдэ дүрбэн үдэр үргэлжэлхэ. Мартын 11-һээ шанга тулалдаанууд эхиеэ аба­хань. Үдэр бүри хибэс дээрэ гурбан шэгнүүрэй барилдаашад гараха. Үдэшэндөө түрүү һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдэхэ.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ulan-Ude-2021.ru