Спорт 15 mar 2021 442

Үндэр хэмжээндэ үнгэрөө үни хүлеэгдэһэн барилдаан

Улаан-Үдэ хотодо Ород Уласай чемпионат үсэгэлдэр түгэсэбэ. Гушан жэл боложо, эрэшүүлэй дунда барилдаагаар иимэ ехэ хэмжээнэй мүрысөөн Буряадта эмхидхэгдээ.

Россиин 41 можонуудһаа барилдаашад ерэжэ, Ород Уласай гол мүрысөөндэ дүрбэн үдэрэй туршада хаба шадалаа туршаба. Барилдаашадай тоодо Ород Уласай спортын 62 мастер, Россиин спортын габьяата 8 мастер хабаадалсаба.

Буряад Ороноо энэ хэмжээндэ 39 барилдаашад түлөөлжэ, тамиршан бүхэниие нютагаархидынь дэмжэжэ, барилдаа бүхэнииень хараа, һанаагаа зобоо. Манай тамиршад гурбан медаль шүүгээ.

Бүри тодорхой мэдээсэл манай сайт дээрэ хэблэгдэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru