Спорт 23 mar 2021 507

​Буряадай Загарайн аймагай һургуули – Алас Дурнын тойрогой чемпионадта

© фото: Заиграево-инфо.24/7

Байгша оной мартын 21-25-ай үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Мини-футбол в школу» гэһэн бүхэроссиин түсэл үнгэргэгдэнэ. Энэ мүрысөөндэ Буряад Уласай Загарайн аймагай Новая Брянь һууринай һургуулиин команда Благовещенск хотын 11-дэхи лицейн командатай наадаха.

Ородой Холбоото Улас дотор «Мини-футбол в школу» гэһэн түсэл 2005 онһоо бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Түрүүшын нааданда 6 можо нютагай 2500 һурагшад хабаадаа. Саашадаа хабаадагшадай тоо 1,5 сая хүн болоһон байна. Ородой Холбоото Уласай спортын яаман болон Ородой мини-футболой эблэл тус түсэл эмхидхэнэ.

– 16 жэлэй туршада энэ мүрысөөн хүгжэжэ, гүрэнэймнай можо нютагуудай сая хахадһаа дээшэ шабинар жэл бүри энэ хэмжээ ябуулгада хабаадана. Ээ түсэл шэнэ амисхаал абажа, можо нютагуудта мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг болоһондонь баяртайб. 2018 оной хабар «Мини-футбол в школу» гэһэн түсэл хабаадагшадай тоогоор Ородой Гиннесэй номдо оруулагдаа, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай бага футболой эблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Эмиль Алиев хэлэбэ.

Источник: Заиграево-инфо.24/7

Фото: Заиграево-инфо.24/7