Спорт 24 mar 2021 456

​Тамирай шэнэ һургуули Усть-Ордын Буряадай тойрогто нээгдэбэ

© фото: pixabay.com

Бүмбэгэтэй хоккейн тамирай “Сибскана” һургуулиин таһаг Боохоной аймагай Олонки һууринда мартын 19-дэ нээгдэбэ. Тус һууринда аха захатанай, ехэшүүлэй болон хүүгэдэй команданууд бүмбэгэтэй хоккей наададаг юм. “Ангара” гэһэн эдиршүүлэй спортын танхимда тэдэ һорилго хэнэ.

- Урид бидэ Ангара мүрэн дээрээ мүльһэ сэбэрлэжэ наадагша һэмди. Хүгшэн залуугүй мүльһэн дээрэ орой болотор мүрысөө эмхидхэхэш. Удаань манай Олонки һууринда хоккейн тусхай талмай баригдаа. Энээнэй ашаар Боохоной аймагай суглуулагдамал команда ехэнхидээ манай шабинарһаа бүридэнэ, - гэжэ һоригшо Александр Хроменков хөөрэнэ.

“Сибскана” гэһэн тамирай һургуули Эрхүүгэй можын 15 нютагта өөрын таһаг нээгээд байнхай. Харин мүнөө 16-дахи таһагынь Олонки һууринда үүдэеэ сэлибэ. Нээлгын баяр ёһололдо ерэһэн хүндэтэ айлшад хоккейн хубсаһа хунар, зүйлнүүдые тамиршадта барюулаа.

- «Сибскана” тамирай һургуулиин ашаар хүдөөдөө спорт хүгжөөхэ һанаатайбди. Юуб гэхэдэ, манай Олонки һууринай бүхы үхибүүд хоккей наадаха һанаатай. Тиимэһээ Эрхүү хотын мэргэжэлтэд маанадта туһа үзүүлхэл, - гэжэ Александр Хроменков тэмдэглэнэ.

Источник: «Орда-инфо» сайтһаа

Фото: pixabay.com