Спорт 30 mar 2021 576

“Золотой Олимп” гэһэн шанда “Буряад үнэн” сонин ба сэдхүүлшэн Борис Балданов хүртэбэ

Буряад Уласаймнай эрхим түрүү тамиршадые болон һоригшодые элирүүлдэг «Золотой Олимп» гэһэн заншалта урилдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ. Тиигэжэ спортын һалбариин туйлалтануудай 2020 оной дүнгүүд согсологдобо. Тус урилдаанай орьёлдо тамир хүгжөөлгэдэ горитой хубитаяа оруулһан бэрхэшүүл гарааа. Тэдэнэй тоодо, түрэл “Буряад үнэн” сонимнай болон манай сурбалжалагша Борис Балданов.

- Үнгэрһэн 2020 он ехэ хэсүү хүндэ байгаа. Тиигэбэшье манай нютагай эрхим тамиршад уласхоорондын, Ород Уласай хэмжээнэй шагналнуудта хүртэжэ шадаа. Ажаһуугшаднай дуратайгаар ГТО тушааһан байна, - гэжэ спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов шагналгын ёһололой үедэ хэлэбэ.

Манай “Буряад үнэн” сонин спорт тухай бэшэдэг эрхим газетэ гэжэ элирүүлэгдээ. Үнэхөөрөөшье, долоон хоног бүри таһалгаряагүйгөөр сонинойнгоо хуудаһануудта спортын һонинуудтай, эрхим тамиршадтай хөөрэлдөөнүүдтэй хүндэтэ уншагшадаа танилсуулдагбди.

 - Хамтымнай ажалай үрэ дүн гээшэ ааб даа. Борис Владимирович, Сарюна Булатовна, Сэсэг Владимировна, Ирина Александровна, нэн түрүүн таанадые амаршалая!, - гэжэ "Буряад үнэн" Хэблэлэй байшанай захирал Даши-Доржо Болотов суг хүдэлдэг нүхэдтөө баяраа мэдүүлбэ.

Пандемиин үедэ спортын һонинууд тухай манай сэдхүүлшэн Борис Балданов бэшэжэл байгаа. 

- Энэмнай хүнгэн бэшэ 2020 оной ажалай дүн ха юм. Коронавирус үбшэнэй һүжэрөөшье һаань, тамирай урилдаанууд, мүрысөөнүүд болюулагдаа гээд миин һуугаагүйбди. Энэ хүндэ сагта  тамиршадай яагаад  һорилго хэһэн тухай, онлайн аргаар үнгэрһэн бүхы мүрысөөнүүд тухай бэшэһэн байнабди. Гэхэтэй хамта, спортын олон ветерануудтай, мүнөө үеын тамиршадтай танилсуулаабди, - гэжэ үндэр шанда хүртэһэн аха нүхэрнай хэлэбэ.

Суг хүдэлдэг нүхэдөө энэ амжалтаарнь амаршалжа, саашадашье урагшатай, аза талаантай ябахыень хүсэнэбди. 

Автор: Булат БАДМАЕВ