Спорт 2 apr 2021 437

​Буряадай барилдааша басагад бүхэроссиин мүрысөөндэ амжалта туйлаба

Сурдлимпиин наадануудта хабаадахын түлөө шэлэн абалгын мүрысөөнүүд удангүй эхилхэнь. Буряадай барилдаашад бэлдэлгын хаһада бүхэроссиин мүрысөөндэ амжалта туйлаба.

Ээлжээтэ Сурдлимпиин нааданууд 2021 оной һүүл багаар эмхидхэгдэхэ байгаад, үнгэрхэ болзоронь хойшолуулагдаба. Бразили гүрэнэй Кашиса-ду-Сул хотодо 2022 оной майн эхиндэ үнгэрэгдэхэ гэһэн шэнэ шиидхэбэри абтаа. Сурдлимпиин наадануудта шэхэ хатуутай тамиршад хабаададаг юм.

Буряадай барилдааша эрэшүүл Сурдлимпиин наадануудта ехэ амжалтатайгаар хабаададаг заншалтай. Харин эхэнэр барилдаашад түрүүшынгээ алхам хэбэ гээшэ. Владимир хотодо үнгэргэгдэһэн шэхэ хатуушуулай бүхэроссиин эмхиин шангуудта хүртэхын түлөө Кубогта илалтануудые туйлаа.

Ринчима Хаптагаева 50 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Вера Загузина болон Туяна Бадмаева гэгшэд мүнгэн медальнуудта хүртөө. Иигэжэ командна тоосоондо Буряадай команда түрүүлһэн байна. Анна Смирнова, Виктория Кожевникова, Батор Самбуев болон Баир Батомункуев гэгшэд барилдаашадтай һорилго хэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ