Спорт 7 apr 2021 871

​Уласай хүдөөгэй спортын наадануудые Буряадай Хэжэнгын аймагта угтан абахаар бэлэн

Уласай хүдөөгэй спортын нааданууд 2021 ондо Хэжэнгэ һууринда үнгэргэгдэхэнь гэһэн һайн мэдээсэл тараба. Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцуруновай хэлэһээр, зунай наадан июнь һарада үнгэргэгдэхэ - программань хубилгагдахагүй. Энэ ушараар Хэжэнгын аймагай засаг даргын орлогшо Интерна Ильинична Эрдынееватай манай сурбалжалагша хөөрэлдэбэ.

- Манай Хэжэнгын аймагта Зунай спортын нааданууд эмхидхэгдэхэ гэжэ 2018 ондо Түнхэнэй аймагта болоһон хүдөөгэй наадануудай үедэ мэдэгдээ бэлэй, - гэжэ абаһаар лэ Интерна Ильинична һануулна.

- Тус нааданууд үшөө 2020 ондо болохо байгаа һэн. Хэжэнгынхид бэлэдхэлэй ямар ажал ябуулааб гэжэ хөөрэжэ үгыт.

- Хүдөөгэй спортын наадануудай туг маанадта дамжуулһанайнь удаа тусхай түсэб урдаа табижа, хүдэлмэри ябуулжа эхилээбди. Теэд жэл хахад ябуулһан ажалнай зогсоогдоо. Юундэб гэхэдэ, 2020 ондо бүхы хэмжээ ябуулганууд болюулагдаа бэлэй. Харин хоёр һарын урда энэ наадан заал һаа үнгэргэгдэхэ гэхэдэнь, тон ехээр баярлаа һэмди. Июниин 22-26-ай үдэрнүүдтэ хүдөөгэй тамиршадые хүлеэн байнабди.

Коронавирус үбшэн һүжэрөө гээд, эльгээ тэбэреэд һуугаагүйбди. Ажал хэгдэжэл байгаа. Манай урда табигдаһан гол зорилгонуудай нэгэн гэхэдэ, тамиршадые, һоригшодые, айлшадые байлгаха, эдеэ хоолоор хангаха хэрэг. Бүхы эпидемиологическа байдалые хараадаа абан, һүүлэй байдалда таарамаар эдэ зорилгонуудаа дүүргэхэбди.

1100 гаран тамиршадые угтан абахаар бэлэн байнабди. Үшөө шүүгшэд, уригдаһан айлшад байха. Бүгэдэ зониие байлгаха газарнуудые шэлээбди. 1000 гаран унтариин хэрэгсэлнүүд, 800 гаран матрац, хүнжэл, дэрэ худалдажа абаабди. Теэд унтаха оронуудые абаха гэхэдэмнай, үндэр сэнтэй байшоо. Тиимэһээ манай хүдөө нютагай захиргаанууд, хубиин хэрэг эрхилэгшэд, һуралсалай гуламтанууд өөһэдынгөө хүсөөр дархалжа байна.

Бүхы хабаадагшадые эдеэ хоолоор хангаха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Манай һуралсалай гуламтанууд эдеэ хоолой газарнуудтай хүдэлжэ байна. Тэдэмнайл олон хүнүүдтэй хүдэлжэ шададаг ха юм даа. Урда жэлнүүдтэ бидэ һургуулиин столовонуудта шэнэ хэрэгсэлнүүдые, амһартануудые абажа бэлдээбди. Аймагайнгаа хүдөө ажахын экологическа сэбэр эдеэ хоолоор хангахабди. Нэн түрүүн мяхан, һүн, манай Хэжэнгын мэдээжэ хурууд гэхэ мэтые нааданда хабаадагшад туршажа, сэгнэхэл байха.

- Спортын зүйлнүүдээр мүрысөөнүүд ганса Хэжэнгэ һууринда болохо гү, али ондо ондоо һууринуудта эмхидхэгдэхэ гү?

- Аймагайнгаа ехэ суглаанда Хэжэнгын спортын бүхы талмайнуудые хэрэглэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа. 2018 оной декабрь һарада Хэжэнгэ һууринда томо спортын комплекс нээгдээ һэн гээд һануулая. Мүн 2019 ондо хажуудань футболой талмайтай, тартанова хушалтатай гүйлдөөнэй зүргэнүүдтэй шэнэ стадион ашаглалда тушаагдаа. Гол мүрысөөнүүд эдэ хоёр талмайда болохоор хараалагдана.

Хоёр һургуулиин болон Буряадай аграрна колледжын Хэжэнгын таһагай спортын залнууд, Бато Баяртуевай нэрэмжэтэ стадион, хүүгэдэй спортын һургуулиин байшан тамиршадые угтан абахаяа бэлэн. Эдэмнай бэе бэедээ дүтэ газарнууд, Хэжэнгэ һууринай түбтэ оршодог.

Эдэрмэг һууринда Дээдэ Хэжэнгын һургуулиин дэргэдэ 2017 ондо спортын шэнэ зал бодхоогдоо һэн. Тэндэ эхэнэрнүүдэй дунда волейболой нааданууд үнгэргэгдэхэ.

Хэжэнгэ һууринһаа холо бэшэ, оройдоол гурбан модоной зайда ипподром дээрэ мори урилдаан болохо. Мүнөөдэрэй байдалаар ипподромнай заһабарилагданхай, бэлэн болонхой. Элүүржүүлгын “Хэжэнгэ” лагериин дэбисхэр дээрэ шэг зүг бэдэрэлгээр мүрысөөн эмхидхэгдэхэ.

- Дэлгэрэнгыгээр хөөрэжэ үгэһэндэтнай, баярые хүргэнэбди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ хөөрэлдэбэ