Спорт 20 apr 2021 623

Монголой барилдаашад Азиин түбидэ түрүүшүүлэй тоодо

Казахстанай Алматы хотодо Монгол гүрэнэй барилдаашад ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тон ехээр спортдо дуратайшуулаа эхэнэрнүүд баярлуулаа.


Олимпиин наадануудта шэлэн абалгын мүрысөөнэй дүүрэһэнэй удаа, Азиин чемпионат эмхидхэгдэбэ. Тэндэ Монголой табан тамиршад Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Мүн Азиин чемпионадта тэдэ амжалтатайгаар хабаадаба гээшэ. 
Монголой барилдааша басагад долоон медальтай гэртээ бусаа. Дулгуун Мунхболд Болормаа 55 килограммай шэгнүүртэ болон Болортунгалаг Зоригт 65 килограммай шэгнүүртэ түрүүлжэ, чемпионууд боложо тодороо. Үшөө дүрбэн барилдаашад мүнгэн медальда хүртөө. Тиигэжэ тэдэ командна тоосоондо түрүү һууринай тусхай Кубок абаа. 
Монголой эрэшүүл нэгэшье дахин түрүүлжэ гараагүй. Тэдэ оройдоол гурбан медаль абажа шадаа. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Buyana Pelje зураг