Спорт 21 apr 2021 1247

​Бэеэ һоридог бэрхэ хүгшөөдэй

© фото: Валентина Галсановагай гэр бүлын зураг

Валентина Шойдоповна Галсанова 83 наһа хүрэбэшье, хүнгэн, солбон зандаа гүйжэ ябана. Хэдэн жэлэй туршада тэрэ бэеэ спортоор һорино.

“Спорт баланс” гэһэн спортын шэнэ зүйлдэ олохон хүнүүд, тэрэ тоодо хүндэтэ аха захатан оролсоно. Мүнөө үедэ тэдэ Василий Осипович Кузьменко гэгшын ударидалга доро һорилго хэнэ.

- “Спорт баланс” хадаа ехэл һонирхолтой зүйл. Гарайнгаа, хүлэйнгөө хурган дээрэ гимнастическа модо зогсоохо зорилготой. Энээндэ табан секунда үгтэдэг юм. Нэн түрүүн гарайнгаа хурганууд дээрэ туршажа эхилдэг юм. Удаань хоёршье, гурбаншье модо барижа һурганабди, - гэжэ Василий Кузьменко ойлгуулна.

Гимнастическа модо баряад зогсоһон хүнүүдые Валентина Галсанова Аэропорт һууринай номой санда хоёр жэлэй саана обёорһон байна. “Буряад үнэн” болон бусад уласай сонинуудые номой санһаа абажа уншадаг эдэбхитэн һорилго хэжэ байһан хүнүүдтэй танилсахаяа яараа.

- Бүлэгтөө абыт даа гэжэ гуйхадамни, Василий Осипович намайе наһатайш гэжэ голоогүй. Тэрээнһээ хойшо залуушуултай адли гүйжэ ябанаб. Хүл гарни үбдэхэеэ болёо, унтахадаашье һайн амардаг болонхойб, - гэжэ Валентина Галсанова мэдүүлнэ.

Хоёр гимнастическа модо нэгэ доро барижа һураһан Валентина Шойдоповна скандинавска аргаар ябагшадай бүлэгтэ хабаадалсана.

- Долоон хоногто хэдэн удаа һорилго хэнэбди. Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин спортын талмай дээрэ скандинавска аргаар ябажа һуранабди. Зүбөөр гэшхэлбэл, бэе тамиршни һайжарха. Тиимэһээ багшанарайнгаа зааһые бүхыгөөрөө хадуужа абаха гэжэ оролдонобди. Мүн Дээдэ Онгостой ошожо, ой соогуур 5-7 модо гаталнабди. Сэбэр агаараар амилжа ябахада, гоё даа. Ногоон сайгаа уужа, өөһэдынгөө асарһан эдеэ хоолоо эдихэдэшье амтатай. Манай бүлэгтэ үндэр наһатай хэдэн зон ябалсана, мүн эрэмдэг бэетэй хүнүүд адли тэгшэ ошолсоно. Хажуугаарнь “Спорт балансаар” һорилго хэнэб. Гэртээшье амаржа байхадаа, үнөөхил гимнастическа модоёо гар дээрээ баринаб. Хүлэйнгөө хурганууд дээрэ зогсоод, хүлөө хүдэлгэхэдэшни, бүхы мүсэнүүдшни хүгжэнэ, - гэжэ үндэр наһатай тамиршан хөөрэнэ.

Валентина Шойдоповна хадаа бүри залуу наһанһаа хойшо бэеэ спортоор һоридог юм. Түнхэнэй аймагай түрэл Зүүн-Мүрэн һууринһаа 12 модо холо оршодог Тооро һуурин хүрэтэр санаар ябадаг байгаа. Мүн волейболшье наадагша һэн. Наһанайнгаа нүхэр Николай Арабжаевич Ошоровтой гурбан үхибүүдые үргэһэн юм. Мүнөө үедэ аша зээнэрээ харалсажа, баяртай ажаһуунад.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Валентина Галсановагай гэр бүлын зураг