Спорт 12 may 2021 1136

«Буряад үнэн» сониной зуун жэлдэ зорюулагдаһан урилдаан

“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан 75-дахияа хүнгэн атлетикээр эстафетэ үнгэргөө

Мүнөө жэл “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда олон баяртай ушарнууд тохёолдожо байнхай. Тэдэнэй нэгэниинь гэхэдэ, хүнгэн атлетикээр эстафетэ болоно. Тус хэмжээ ябуулгаяа 75-дахияа уржадэр эмхидхэһэн байнабди. Тэрэмнай түрэл сониноймнай 100 жэлдэ мүн лэ дашарамдуулагдаа ааб даа.

Заншалта эстафетэ майн 2-то болодог һэн. Харин тогтоһон оршон байдалһаа боложо, Роспотреб-хиналтын гуйлтаар майн 10-да үнгэргэхэ баатай болообди.

700 гаран хүн урилдаанда хабаадаһан байна. Һүүлэй жэлнүүдтэ энэ тоо таарама болоод үгэнхэй. Зарим үедэ 400-500 хүн хабаадахадань, зосоомнай муу бологшо һэн. Харин һайн жэлнүүдтэ 2000 гаран гүйлдөөшэд урилдахаяа ерэгшэ бэлэй.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд Вячеслав Дамдинцуруновай ерэхэдэ, Засагай газарай талаһаа эстафетэдэ һонирхол буураагүй гэжэ һанагдаа. Тэрэ нэн түрүүн Агууехэ Илалтын үдэрөөр сугларагшадые амаршалаа.

- “Буряад үнэн” сониной хэблэгдэжэ эхилһээр, аяар 100 жэл боложо байна. Энэ тон удха ехэтэй баяр ёһолол гээд һанагдана. Түрэл сонинойнгоо иимэ үндэр ойн баярта хүнгэн атлетикээр эстафетэеэ зорюулһандатнай баярламаар, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов амаршалхадаа хэлээ.

“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай захирал Даши-Доржо Болотов баярай үгэ хэлэхэдээ, тус эстафетэдэ хабаадажа, хүнгэн атлетикээр һорилго хэдэг олон тоото залуу халаан эндэ бэеэ харуулха арга боломжодо хүртэнэ гэжэ тэмдэглээ.

- Үсэгэлдэр манай Соведүүдэй талмай дээгүүр сэрэгшэд, эдир юнармеецүүд алхалан жагсаалда ябаа. Харин мүнөөдэр таанад бүгэдөөрөө урилдажа, бэеэ туршажа байнат, - гэжэ хабаадагшадта хандан, Даши-Доржо Болотов хэлээ.

Буряад Уласай Хүнгэн атлетикын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Наталья Соломинская бага наһанһаа хойшо тус эстафетэдэ хабаададаг һэн. Нэгэтэ бэшэ бэлэг сэлэгүүдтэ хүртэһэнөө мүнөөшье болотор һанаад ябадаг. Наталья Соломинская СССР-эй, Ород гүрэнэй чемпионадуудта шалгарһан, дэлхэйн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн намтартай.

Энэ удаа Наталья Николаевна эмхидхэгшэдэй тоодо ороно. Ахамад шүүгшэ, Ородой спортын мастер Эльвира Викторовна Любарскаятай тэрэ ехэхэн ажал ябуулаа гэхэдэ, алдуу болохогүй.

75-дахи эстафетын үедэ жэл бүри хабаадажа, һайн бэлэдхэлтэй тамиршадые хабаадуулдаг һуралсалай гуламтанууд Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар Баярай бэшэгүүдтэ хүртөө. 42, 49, 65, 51, 2, 32, 18-дахи дунда һургуулинууд, 22-дохи интернат-һургуули, 27-дохи лицей, Буряадай багшанарай колледж, БГУ, ВСГУТУ, Улаан-Үдын авиационно завод гэгшэдтэ барюулагдаа. Мэдээжэ тамиршад, Буряад ороноо холо ойгуур суурхуулһан, эстафетые олон жэлдэ үндэр хэмжээндэ үнгэргэдэг Павел Яковлев, Геннадий Темников болон Надежда Суворова гэгшэд Баярай бэшэгүүдые абаһан байна.

Эгээл олон хабаадагшад дунда һургуулинуудай бүлэгтэ байгаа. 20 басагадай болон 22 хүбүүдэй команданууд урилдаа. Басагадай дунда 49-дэхи һургуулиинхид түрүүлжэ гараа. Шангай һууринуудые 65-дахи болон 42-дохи һургуулиин түлөөлэгшэд эзэлээ. Хүбүүдэй дунда 42-дохи һургуулиин команда түрүүлжэ гараа. 51-дэхи һургуули, 14-дэхи гимнази 2-3-дахи һууринуудта гаража, мүнгэн, хүрэл медальнуудта хүртөө.

Дүрбэн урилдаанай түрүүшын шатада 51-дэхи һургуулиин Алина Дроздовская, 12-дохи һургуулиин Никита Тюкавкин, МЧС-эй Кристинья Белалова болон сэрэгшэн Роман Троценко гэгшэд 1-дэхи һуурида гараа. Эдээн сооһоо ганса Роман Троценко урда эстафетэнүүдтэ шалгарһан байна. Бусад гурбан анха түрүүшынхиеэ тусхай шангуудые абаа.

- Үглөөгүүр бодоод, ямар муу уларил байхань бэ гэжэ һанааб. Бороогой тогтоһониинь һайшаалтай. Намтай суг хамта гүйлдэһэн басагадые бултыень танидагби. Суг хамта нэгэ манеж соо һорилго хэдэгбди, - гэжэ Алина Дроздовская хэлэнэ.

СССР-эй Герой Жамбал Ешеевич Тулаевай нэрэмжэтэ 12-дохи һургуулиин шаби Никита Тюкавкин өөрын наһанай үхибүүд соо мэдээжэ тамиршан юм. Буряад Уласай, Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой чемпионадуудта шалгарһан намтартай.

- Хэды ехэ амжалтануудые туйлабашье, мүнөөдэр хүндөөр гүйгөөб. Эртүүр эсэжэ, хүлни урагшаа гүйхэеэ болишоо. Шада-яда гүйжэ гарааб, - гэжэ Николай Тюкавкин хөөрэнэ.

Хоёр-хоёр амжалта (эхэнэрнүүд, эрэшүүл) Буряадай багшанарай колледжын, Буряадай дээдэ һургуулиин, Улаан-Үдын авиационно заводой, «Freedom» гэһэн урилдаанай клубай команданууд туйлаа. Өөр өөрын бүлэгүүдтэ МЧС-эй эхэнэрнүүд болон 46108 гэһэн сэрэгэй частиин эрэшүүл 1-дэхи һууринуудта гараа.

Эстафетэ эмхидхэгшэд:

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаман, Спортын байшануудай хүтэлбэри, “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан, Буряад Уласай Хүнгэн атлетикээр федераци.

Эбээн тэдхэгшэд:

Ород гүрэнэй Федеральна суглаанай Федерациин зүблөөнэй сенаторнууд Александр Георгиевич Варфоломеев, Вячеслав Владимирович Наговицын.

Эстафетын партнёр: Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Михаил Денисович Гергенов

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК