Спорт 25 may 2021 554

​ХХ зуун жэлэй эрхим багша

© фото: my.krskstate.ru

Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй болон Ород Уласай габьяата багша, ХХ зуун жэлэй эрхим һоригшо Дмитрий Георгиевич Миндиашвили 87 наһан дээрэ, үсэгэлдэр энэ дэлхэйһээ халин ошобо.

- Уушханай хадхаляаһаа боложо алдарта багша наһа бараба. Хэдэн үдэрэй туршада тэрэ реанимацида эмнэлгэ абажа байһан юм, - гээд, Красноярска хизаарай спортын талаар яаман дуулгана.

Алас Дурна болон Сибирь шадар сүлөөтэ барилдаанай һургуули байгуулһан гайхамшагта энэ һоригшо дэлхэйн абарга хүбүүдые бэлдэһэн түүхэтэй. 1972 онһоо эхилжэ Олимпиин наадануудта таһалгаряагүй хабаадаажа, эрхим барилдаашадые бэлдэдэг байгаа. Олимпиин 3 удаа абарга Бувайсар Сайтиев, Олимпиин 2 удаа абарга Иван Ярыгин, 2000 оной Олимпиин нааданда шүүжэ гараһан Сагид Муртазалиев болон дэлхэйн бусад урилдаануудай түрүү абаргануудые бэлдэһэн алдартай.

Дмитрий Миндиашвили манай буряад нютаг ходо айлшаар ерэжэ байдаг һэн. Буряад барилдаашадые һайн мэдэхэ мүн нүхэд ёһоной харилсаатай байгаа. Тэрэнэй эгээл дүтын буряад нүхэр Василий Енхоевич Гармаев байгаа гэхэдэ алдуу болохогүйл даа. Хүнэй наһан энэ дэлхэй дээрэ мүнхэ бэшэ, түрэлөө һэлгэхэ гээшэ алтан дэлхэйн жама ха юм даа. Суута багшын хэһэн ажал хэрэгыень алдарта шабинарынь үргэлжэлүүлхээрээ үргэлжэлүүлхэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: my.krskstate.ru