Спорт 4 jun 2021 799

​Буряадай басагад Польшодо барилдаха

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Олимпиин наадануудта ошожо хабаадаха тамиршадай нэрэнүүд элирүүлэгдэжэ байнхай. Ород гүрэнэй эхэнэрнүүдэй командын бүридэл Польшодо эмхидхэгдэхэ уласхоорондын мүрысөөнэй удаа мэдэгдэхээр хараалагдана.

Июниин 10-11-эй үдэрнүүдтэ Буряадаймнай дүрбэн түлөөлэгшэ Варшавын хибэс дээрэ гараха.

53 килограммай шэгнүүртэ Стальвира Оршуш Олимпиадада ошохо шадалтай тамиршадай нэгэн болоно. Харин Польшодо тэрэ 55 килограммай шэгнүүртэ барилдаха. Мүн 53 килограммда Ород гүрэниие Екатерина Полещук болон Ольга Хорошавцева гэгшэд түлөөлхэ.

57 килограммай шэгнүүртэ Ирина Ологонова болон Вероника Чумикова гэгшэд Олимпиин наадануудта хабаадаха һанаатайнууд. Эдэ хоёрой арга боломжо Польшын хибэс дээрэ һоригшод хаража үзэхэ түсэбтэй. Энэл шэгнүүртэ үшөө Валерия Коблова барилдаха юм.

72 килограммай шэгнүүртэ хабаадахаяа Евгения Захарченко Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа.

Буряад Уласай эхэнэрнүүдэй командын ахамад һоригшо Цыденжап Гулгеновэй мэдээсэһээр, тус уласхоорондын мүрысөөнэй һүүлдэ Олимпиадада ошохо зургаан барилдааша басагад элирүүлэгдэхэ. Үлэһэн хоёр һорилгын хэмжээ ябуулгын үедэ нэмэлтэ туршалганууд болохогүй.   

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК